Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de gemeenteraad,

Halverwege deze bestuursperiode kunnen we zeggen: de uitvoering van onze topprioriteiten uit het coalitieakkoord ‘Durven door te doen’ is in volle gang. In dit jaarverslag en jaarrekening blikken we terug op wat we hebben bereikt, we laten zien welke activiteiten we in 2016 hebben uitgevoerd en wat dat financieel betekende.

Het grootste deel van de werkzaamheden liep volgens planning. Maar we kregen ook te maken met nieuwe, niet-voorspelde dossiers. Denk hierbij aan vluchtelingen, de V&D-locatie en de binnenstad, discussies rond de geitenhouderij, de mestfabriek, windenergie en bedrijventerreinen zoals Heesch-West. Deze dossiers vroegen veel aandacht: maatschappelijk en financieel, maar ook bestuurlijk en ambtelijk.
De opvang en huisvesting van vluchtelingen en statushouders is voor ons een speciaal aandachtspunt. Deze groepen hebben extra ondersteuning en aandacht nodig. We slagen er nu in om voldoende vergunninghouders te huisvesten en op te vangen in onze buurten. Vrijwilligerswerk is hierbij enorm belangrijk; ook om de buren en de rest van de omgeving bij de huisvesting te betrekken.
In deze voorbeelden zien we ook iets belangrijks over de Osse manier van werken: Netwerken, samenwerken, gebruik maken van de kracht van Oss. Ook verderop zien we daar voorbeelden van.

Het jaar 2016 hebben we financieel positief afgesloten. Dit positieve resultaat willen we in 2017 onder andere inzetten voor de transformatieagenda jeugd en een impuls voor beschermd wonen zodat we kunnen blijven investeren in het sociaal domein. Daarnaast gebruiken we het positieve resultaat om onze algemene reserve aan te vullen om te zorgen dat deze aan de minimale norm blijft voldoen.

In 2017 blijven we inzetten op deze prioriteiten. In de kadernota en programmabegroting 2018-2021 komen we hier op terug. We laten zien hoe we onze ambities uit ‘Durven door te doen’ blijven verwezenlijken.

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris, De burgemeester,
drs. M.J.H. van Schaijk drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans