Voortgangsrapportage Integraal Uitvoeringsprogramma (IUP) openbare ruimte

Inleiding

De uitvoering van projecten, zeker van complexe projecten, is en blijft een dynamisch proces. Door het constant blijven volgen van de projecten tijdens de voorbereiding en uitvoering krijgen we een goed inzicht in het uiteindelijke resultaat, de kosten en de inzet van subsidies.
In deze rapportage geven we de financiële situatie en de voortgang van de IUP-projecten per 31 december 2016 op hoofdlijnen weer. Daarbij maakten we ook doorkijk naar de totale doorlooptijd van de projecten.

1. Technische voortgang van de projecten (alle IUP-projecten)

In het volgende overzicht geven we aan welke technische mutaties de afgelopen periode hebben plaatsgevonden.
Het project Heesterseweg heeft enige vertraging tijdens de uitvoering opgelopen omdat kabels en leidingen op andere plaatsen en hoogten bleken te liggen. Het startmoment van uitvoering van het project Molenstraat Zuid is bijgesteld in verband met een nader verkeerskundig onderzoek voor het gehele Centrum.

Status

Aantal

Startmoment uitvoering loopt volgens planning

110

Startmoment uitvoering wijzigt mogelijk

0

Startmoment uitvoering is bijgesteld

1

Nieuw project

0

Vervallen project

0

Project is gereed

29

Totaal

140

2. Voortgang op projectniveau

In de volgende tabel zijn alle projecten opgenomen waar een verandering heeft plaatsgevonden. Per project lichten we de verandering toe.
De onderscheiden projectfasen zijn:
A = Programmafase
B = Ontwerpfase
C = Bestekfase
D = Uitvoeringsfase
E = Technisch gereed
F = Financieel gereed

Projectnaam

Projectfase

Toelichting

OV Remplace retrofit LED

F

Het project wordt afgesloten. Dit soloproject wordt verrekend met activiteit Investeringen OV.

Parken kleine renovaties 2016

D

Budgetreservering was te hoog.

Boterstraat - Kruisstraat aanpak kruising

F

Het project wordt afgesloten.

Kastanjebomen - herstel bomenstructuur 2014 gebied 1

F

Het project wordt afgesloten.

Kastanjebomen - herstel bomenstructuur 2014 gebied 2

F

Het project wordt afgesloten.

Onderhoudplan recreatie en toerisme

F

Het project wordt afgesloten.

Rioolrenovatie Industrielaan ( Ball Packaging)

F

Het project wordt afgesloten. Dit soloproject wordt verrekend met activiteit Investeringen Riolering.

Wilgenhoutrups ( proefproject)

F

Het project wordt afgesloten. Voortschrijdend inzicht leert dat er iets anders aan de hand is met de bomen en dat bestrijding van de wilgenhoutrups nog geen oplossing biedt.

Centrumplan Berghem fase 1

F

Het project wordt afgesloten, fase 1 is afgerond.

Burgemeester van Erpstr e.o ( was Berghemseweg e.o.)

F

Het project wordt afgesloten. De kosten van elementenverharding waren lager dan begroot en omdat dit project zonder een uitgebreide inspraakprocedure uitgevoerd kon worden waren de kosten van voorbereiding-advies-toezicht beduidend lager.

JF Kennedybaan - Frankenbeemdweg aanpak kruising

F

Het project wordt afgesloten. Een deel van de kosten was niet declarabel. We hebben hier al gedeeltelijk rekening mee gehouden in de jaarrekening 2015.

Landbouwlaan herinrichting

F

Het project wordt afgesloten.

VAT Inhuur/Uitbesteding gebied 1 2016

F

Het project wordt afgesloten.

Buurtbeheer gebied 2 Noord West

F

Het project wordt afgesloten.

Danenhoef Oost Woonrijp maken

F

Het project wordt afgesloten.

Galliersweg riolering

F

Het project wordt afgesloten. Dit soloproject wordt verrekend met activiteit Investeringen Riolering.

Gasstraat

F

Het project wordt afgesloten.

Herbestrating gebied 2 2016

F

Het project is financieel afgesloten in 2016, maar loopt door in 2017.

Horizonschool de Poolster / Staringstraat Oost

F

Het project wordt afgesloten.

Industrielaan / Titus Brandsmalaan

F

Het project wordt afgesloten.

Staatliedenbuurt calamiteit Brabant Water

F

Het project wordt afgesloten, kosten van begeleiding en toezicht zijn in rekening gebracht bij Brabant Water.

VAT Inhuur/Uitbesteding gebied 2 2015

F

Het project wordt afgesloten.

VAT Inhuur/Uitbesteding gebied 2 2016

F

Het project wordt afgesloten.

Batterijstraat

F

Het project wordt afgesloten. Op een paar plekken is afgezien van het aanbrengen van opsluitbanden en grasbetontegels. Op deze plekken was dat minder noodzakelijk.

Clarissengracht Megen

F

Het project wordt afgesloten.

De Rijt Deursen / Dorpenweg 31

Het project wordt afgesloten. Kosten van begeleiding en toezicht zijn in rekening gebracht bij een particulier.

Geffen de Wiel ( optimalisatie watersysteem)

F

Het project wordt afgesloten.

Herbestrating geheel gebied 3 2015

F

Het project wordt afgesloten.

Herbestrating geheel gebied 3 2016

F

Het project is financieel afgesloten in 2016, maar loopt door in 2017.

Kleine renovaties 2016 gebied 3

F

Het project is financieel afgesloten in 2016, maar loopt door in 2017.

Lithse Ham verdieping

D

In overleg met direct betrokken partijen is het werk anders uitgevoerd dan eerder was voorgesteld door Rijkswaterstaat.

Megen verbreding voetpad Maasdijk

F

Het project wordt afgesloten, het is via asfaltonderhoud afgewikkeld in 2016.

Oijen Bernhardweg

E

Het budget is bijgesteld.

Ravenstein Nieuwstraat

F

Het project wordt afgesloten. Dit soloproject wordt verrekend met activiteit Investeringen OV.

Speelvoorz dorpen 2014 - 2016

F

Het project wordt afgesloten.

Speelvoorzieningen 2016 gebied 3

F

Het project wordt afgesloten.

VAT Inhuur/Uitbesteding gebied 3 2016

F

Het project wordt afgesloten.

Act. houden beheergegevens IBOR

F

Het project is financieel afgesloten in 2016, maar loopt door in 2017.

Beheercontracten Kabels en Leidingen

D

Er is een overschrijding i.v.m. juridische adviezen en extra mensuren i.v.m. rechtsgeding.

Car verz. IUP projecten 2016

D

Het budget is bijgesteld. Er is minder premie in rekening gebracht over de afgelopen jaren.

Fietssnelweg Oss - Den Bosch ( zie ook 20480 VRI < Euterpelaan)

F

Het project wordt afgesloten. Kosten van begeleiding en toezicht zijn in rekening gebracht bij gemeente 's-Hertogenbosch.

Jaarcontract 2012 - 2014

F

Het project is afgesloten. Het restant is toegevoegd aan project 20816 (Jaarcontract 2016).

Jaarcontract 2016

D

Overboeking van project 20569 (Jaarcontract 2012 2014).

Regiewerken GEO voor IBOR

F

Het project is financieel afgesloten in 2016, maar loopt door in 2017.

3. Financiën

Het jaar 2016 is afgerond met een positief resultaat van € 477.788 op de IUP-projecten. Dit is een afwijking van circa 5,9%. Dit resultaat analyseerden we naar de dekkingsbron. Een project kan namelijk gevoed worden uit de middelen voor riolering, de middelen voor bodemsanering, uit het mobiliteitsfonds (Mipmo), het grondbedrijf en beheergelden. Om een zuiver beeld te schetsen herleiden we het resultaat naar deze groepen terug. In dit geval is er sprake van overschot op beheergelden.

Dit overschot wordt bepaald door onder andere voordelen op de projecten Burgemeester van Erpstraat e.o. en de verdieping van de Lithse Ham. Het project Burgemeester van Erpstraat e.o kon met een voordelig resultaat worden afgesloten omdat de kosten van de elementenverharding lager waren dan begroot. Verder kon het project zonder uitgebreide inspraakprocedure worden uitgevoerd en waren de voorbereidingskosten beduidend lager. Het project Lithse Ham is in overleg met alle betrokken partijen (belanghebbenden-Rijkswaterstaat-Gemeente Oss) anders uitgevoerd dan was voorgesteld door Rijkswaterstaat. Daarnaast zijn een aantal administratieve projecten met een voordelig resultaat afgesloten.
Het overschot op beheergelden willen we storten in de reserve IUP en inzetten voor 2 projecten, namelijk de Bernhardweg in Oijen en de Willandstraat in Berghem. In het oorspronkelijke IUP 2016 – 2019 waren deze projecten op de reservelijst geplaatst omdat de benodigde financiën ontbraken. De totale projectkosten zijn hoger, maar de meerkosten kunnen afgedekt worden uit het vrije deel van de reserve IUP.

De projecten krijgen een herzien beschikbaar budget (bijraming of aframing). Dat is belangrijk voor een adequaat budgetbeheer.

Vanaf 1 januari 2017 moeten we investeringen uit de openbare ruimte activeren. Dit is een onderdeel van de wijzigingen van de BBV, die we in de programmabegroting 2017-2020 hebben toegelicht. In deze programmabegroting hebben we dit verwerkt voor nieuwe investeringen die starten vanaf 2017. Dit gaf voor de eerste 3 jaar incidentele voordelen. Voor het laatste jaar hebben we een structurele stelpost gereserveerd om de nieuwe investeringslasten vanaf 2020 te kunnen financieren.
Deze BBV wijzigingen hebben ook impact voor de IUP-projecten die we niet hebben afgesloten in 2016. Voor deze investeringen die niet financieel zijn afgerond in 2016 moeten we voor het deel van het project dat ná 2016 loopt de investering splitsen in groot onderhoud en investeringen. Het gedeelte groot onderhoud betalen we uit de reserve IUP. De kapitaallasten van het gedeelte dat we investeren nemen we mee in de eerste financiële tussenrapportage. Deze investeringslasten dekken we in principe uit de stelpost die we hiervoor hebben gereserveerd. Per saldo zullen we dus een minder aanspraak maken op de reserve IUP. Een gedeelte van deze reserve IUP kan daarom waarschijnlijk vrijvallen, dit verwerken we ook bij de eerste financiële tussenrapportage.