Bestemming rekeningresultaat

De jaarrekening 2016 sluit met een positief saldo van afgerond € 9,8 miljoen. De bestemming van het saldo vindt pas plaats nadat de jaarrekening is vastgesteld. Voorstellen voor het overhevelen van budgetten zijn mogelijk om ervoor te zorgen dat projecten c.q. activiteiten, waarvoor in 2016 specifieke gelden beschikbaar gesteld zijn, in 2017 alsnog uit te voeren/af te ronden. Het is goed om dit soort voorstellen aan een aantal criteria te toetsen. Deze zijn:

 • Beleidsinhoudelijk is het noodzakelijk de prestatie alsnog te realiseren.
 • De over te hevelen middelen waren al bedoeld voor de betreffende prestatie.
 • De prestatie past in de werkplanning of het jaarplan van het nieuwe jaar.
 • Realisatie van de prestatie vindt uiterlijk in het nieuwe jaar plaats.
 • Er is sprake van budgetten voor projecten waar bij de start al duidelijk was dat de uitvoering meerdere jaren zou vergen. Deze budgetten moeten voor deze projecten beschikbaar blijven.
 • Er is sprake van een relatie met rijksmiddelen of middelen van derden.
 • In het nieuwe jaar zijn geen middelen beschikbaar voor deze prestatie en het is de verwachting dat dit niet redelijkerwijs mogelijk is. Uitvoering van de activiteiten/werkzaamheden kan zonder budgetoverheveling dus niet binnen het budget van het nieuwe jaar uitgevoerd worden.
 • In het betreffende beleidsveld is op rekeningbasis geld over tot minimaal het gevraagde bedrag.
 • Het gaat om een materieel bedrag: als ondergrens geldt € 25.000.  

De afweging om extra gelden beschikbaar te stellen voor nieuwe wensen c.q. ontwikkelingen vormt geen onderdeel van de resultaatbestemming. De integrale afweging daarvan vindt plaats binnen de kadernota en de programmabegroting. Dat betekent dat een eventueel resterend rekeningsaldo in de algemene reserve gestort wordt. Vervolgens kan bij de behandeling van de kadernota c.q. programmabegroting de integrale afweging plaatsvinden van een eventuele besteding van de algemene reserve aan specifieke doelen.

We stellen voor het positieve saldo over 2016 van € 9,8 miljoen als volgt te bestemmen c.q. budgetten over te hevelen.

bedragen in euro’s

Nr.

Omschrijving

Bedrag

1

Wonen met begeleiding

€ 30.000

Om de kosten van zorg te beperken ontwikkelen we verschillende ideeën. Een van de ideeën is om de kosten van beschermd wonen te verminderen door meer cliënten die nu de indicatie Beschermd wonen hebben in het vervolg wonen met ondersteuning aan te gaan bieden. Voordat we dit in de praktijk willen brengen willen we dit concept onderzoeken. In totaal is hiervoor een budget noodzakelijk van € 60.000. Met de regiogemeenten is afgesproken dat zij de helft van dit bedrag betalen. Wij nemen, als centrumgemeente, het restant voor onze rekening. Het onderzoek is eind 2016 opgestart door JB Lorenz. Het budget is nodig om het project in 2017 af te ronden.

2

Proeftuin Ruwaard

€ 200.000

De Proeftuin Ruwaard zoekt naar manier om de zorg en ondersteuning effectiever en betaalbaarder te maken. Dat betekent dat de behoeften en mogelijkheden van mensen leidend worden, in plaats van de systemen. Voor duurzame en betaalbare zorg is een verschuiving van individuele zorg naar collectieve voorzorg nodig. Zowel in de oplossingen en voorzieningen als in de financiering en verantwoording. De stuurgroep en het programmateam monitoren de effecten hiervan en sturen op grond daarvan bij. Op 6 december 2016 heeft het college besloten om een budget van € 200.000 beschikbaar te stellen voor de Proeftuin Ruwaard. Het budget is in het jaar 2016 nog niet uitgegeven. Daarom stellen we voor om het budget over te hevelen naar het jaar 2017.

3

Reservering in de algemene reserve voor de transformatie agenda Jeugd

€ 1.000.000

Voor de zorg voor jeugd hebben we in 2017 een aantal trajecten opgestart onder de noemer “ transformatieagenda’. Deze agenda moet leiden tot een plan ter verbetering van de jeugdhulp. De centrumgemeente Den Bosch gaat voorstellen om in 2017 en 2018 extra te investeren in de transformatie met het doel op termijn de omvang van de jeugdhulp te verkleinen dan wel niet te laten groeien. In het voorjaar leggen ze dit plan voor bij alle gemeenten. Ze vragen hiervoor ook een investering van de regiogemeenten. Voor de zorg voor jeugd hebben we in 2016 een overschot. We stellen voor om het overschot in de algemene reserve te storten en in principe te reserveren voor de transformatieagenda jeugd. In de kadernota 2018-2021 zullen we het plan voor de transformatieagenda en de bijbehorende budgetten voorleggen. We zullen op basis van het concrete plan dan aanspraak maken op deze reservering in de algemene reserve.

4

Reservering in de algemene reserve voor beschermd wonen

€ 1.413.000

In het kader van beschermd wonen is er directe behoeft aan uitbreiding van het aantal plaatsen voor wonen met ondersteuning. De capaciteit die we hebben ingekocht is nu vol en we willen geen wachtlijsten laten ontstaan. Daarom willen we uitstroom uit beschermd wonen mogelijk maken waardoor we plaats maken voor mensen met een zware ondersteuningsvraag. Op die manier kunnen we tegen lagere kosten plekken voor beschermd wonen beschikbaar krijgen voor mensen die we nu niet kunnen plaatsen. Dit dient het regionale doel. We maken hiervoor een plan wat we voorleggen in de kadernota 2018-2021.
Voor beschermd wonen hebben we in 2016 een overschot van € 1.413.000. We stellen voor om dit bedrag in de algemene reserve te storten en te reserveren voor het plan om op korte termijn plekken wonen met ondersteuning in te kopen dan wel te realiseren.

5

Vluchtelingen

€ 295.000

We stellen voor het restant van het budget wat we beschikbaar hebben voor de opvang van vluchtelingen over te hevelen naar 2017. Door de verhoogde instroom van vluchtelingen is er in 2016 een bestuursakkoord tussen het Rijk en de VNG gesloten. Omdat de verwachte instroom 2016 een doorwerking heeft in de huisvestingstaakstelling voor gemeenten in 2016 en 2017 hebben de financiële gevolgen van het akkoord met name betrekking op 2016 en 2017. De financiële compensatie van het Rijk is gebaseerd op het principe “geld volgt statushouder”. De financiële consequenties voor 2016 en 2017 hebben we bij de programmabegroting 2017-2020 verwerkt. In 2016 hebben we per saldo € 295.000 nog niet uitgegeven. Omdat de kosten doorlopen in 2017 stellen voor het overschot van 2016 mee te nemen naar 2017.

6

Projecten archeologie Lith

€ 17.000

Bij de programmabegroting 2016-2019 hebben we eenmalig € 27.000 beschikbaar gesteld voor archeologische projecten in Lith. Het geld was bedoeld om het verhaal over Caesar, naar aanleiding van de archeologische vondsten uit Kessel, naar buiten te brengen. In 2016 zijn de kosten beperkt gebleven tot een Pop-Up Archeologiehuis in het centrum van Oss. De aanbestedingen van de ontwikkeling van een erfgoedroute in het gebied Lithse Ham en een grotere overzichten tentoonstelling in Museum Jan Cunen zijn in 2016 minder snel verlopen dan gehoopt. Hierdoor is een budget in 2016 overgebleven wat we willen meenemen naar 2017. Het gaat om een bedrag van € 17.000.

7

Uitvoeringsprogramma ODBN

€ 250.000

De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) voert voor de gemeente taken uit op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Van het uitvoeringsprogramma 2016 zijn circa 211 controles nog niet uitgevoerd. Deze zullen in 2017, aanvullend op de controles van het uitvoeringsprogramma 2017, worden uitgevoerd. Het benodigde budget voor de nog uit te voeren controles 2016 bedraagt uitgaande van circa 3355 uren € 250.000.

8

Uitkering liquidatie Vlagheidefonds

€ 60.000

Wij hebben in december een bedrag van € 60.000 ontvangen uit de liquidatie van het Vlagheidefonds. Onze bijdragen hebben we betaald uit de reserve Besluit locatie gebonden subsidie en de reserve Woning gebonden subsidie. Deze reserves waren doeluitkeringen die besteed moesten worden aan volkshuisvesting. Omdat het budget oorspronkelijk bedoeld was voor volkshuisvesting en we hier aan vast willen houden willen we het bedrag storten in de reserve Volkshuisvesting.

9

Studiekosten raadsleden

€ 10.500

In 2016 is slechts een beperkt bedrag aan studiekosten voor raadsleden besteed. Op grond van het raadsbesluit tot overheveling van studiekosten voor raadsleden willen we het restant bedrag 2016 van € 10.500 overhevelen naar 2017. Het niet gebruikte budget wordt jaarlijks overgeheveld.

10

Invoering iWmo (berichtenverkeer tussen zorgaanbieders en gemeenten)

€ 150.000

De invoering van de iWMO duurt langer dan gepland. We hebben de eerste stappen en kosten gemaakt in 2016. Op dit moment vind de implementatie plaats. Volgens de huidige planning zullen de 10 grootste zorgleveranciers (80% van de totale omzet) per 1 april overgaan op IWMO. Per 1 juni volgen dan de kleinere leveranciers. Op dit moment huren we Key consult in om het gehele proces te begeleiden. Daarnaast zullen we de applicaties aanpassen en inrichten. Daarom willen we € 150.000 overhevelen naar 2017.

11

Vitaal Digitaal

€ 115.000

Om een veilige, goedlopende en effectieve organisatie te zijn, is het belangrijk dat alle medewerkers in 2018 digitaal vaardig zijn. Onder digitale vaardigheden verstaan we alle kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het juiste en veilige gebruik van de computer en mobiele apparaten (telefoon en tablet), inclusief de bijbehorende ARBO eisen. In november 2016 zijn we gestart met het tweejarige project ‘Vitaal Digitaal’. Dit project willen we betalen uit een stelpost onvoorzien SLIM (€ 90.000) omdat dit budget in 2016 niet volledig is gebruikt. Daarnaast willen we een het overschot van ICT-informatiemanagement van € 25.000 hiervoor inzetten. Daarom stellen we voor om € 115.000 over te hevelen naar 2017.

12

Storting algemene reserve

€ 6.252.145

We stellen voor om het resterende positieve saldo van de jaarrekening in de algemene reserve te storten. Het gaat om een bedrag van € 6,3 miljoen. De algemene reserve is bestemd voor de opvang van algemene risico’s en fluctuaties in rekeningresultaten. De norm voor de algemene reserve is 10% van de algemene uitkering. Op basis van de begroting 2016 is deze norm afgerond € 16 miljoen. Dit is te splitsen in:

 • ‘reguliere’ algemene uitkering: € 8,5 miljoen
 • sociaal domein: € 7,5 miljoen (deze norm is inclusief gelden die we als centrumgemeente aan beschermd wonen uitgeven).   

De hoogte van de algemene reserve is afgerond € 12 miljoen (voor bestemming rekeningresultaat). De voorgestelde storting van € 6,3 miljoen zorgt er voor dat de hoogte van de reserve weer zal voldoen aan de norm. De reserveringen in de algemene reserve voor jeugd en beschermd wonen nemen we hier niet in mee.

Saldo na bestemming/overheveling

0

Bij het bestemmen van het positieve saldo volgens deze tabel blijkt dat we een bedrag van € 6,3 miljoen in de algemene reserve storten (zonder concrete bestemming). De voorstellen voor budgetoverheveling tellen op tot een bedrag van afgerond € 3,5 miljoen.