Wat willen we bereiken?

Oss is een sociale gemeente waarin iedereen mee kan doen. We gaan uit van de talenten en mogelijkheden van de inwoner. De meeste inwoners zijn prima in staat problemen zelf het hoofd te bieden. Inwoners die ondersteuning nodig hebben krijgen die zo licht mogelijk of zo zwaar als nodig, zo snel mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis. Om vragen van (kwetsbare) inwoners dichtbij te signaleren en samen op te lossen zijn teams van professionals in de wijk actief. Inwoners die op gespecialiseerde ondersteuning zijn aangewezen verwijzen we snel en effectief door. Voor de groep mensen die tijdelijk of chronisch (ook zwaardere) ondersteuning nodig hebben is die beschikbaar. De ondersteuning sluit aan op de eigen mogelijkheden en behoeften. Maatwerk is het uitgangspunt.

In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?

Algemeen
Doelstelling 1: Mensen kunnen zichzelf redden, doen mee aan het sociale leven en hebben het gevoel dat ze erbij horen
Doelstelling 2: Voor mensen die dat niet zelfstandig kunnen is er ondersteuning in vele variaties want mensen zijn verschillend

Wat deden we om de doelstellingen te realiseren?

Algemeen
Doelstelling 1: Mensen kunnen zichzelf redden, doen mee aan het sociale leven en hebben het gevoel dat ze erbij horen
Doelstelling 2: Voor mensen die dat niet zelfstandig kunnen is er ondersteuning in vele variaties want mensen zijn verschillend

Programma-informatie

Indicatoren
Waar staat je gemeente

Wat heeft het gekost?

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000
OmschrijvingBegroting 2016 primitiefBegroting 2016 na wijzigingRekening 2016VerschilVoordeel/ nadeel
Wmo individuele voorzieningen

Lasten

11.45811.46411.318-145N

Baten

-2.757-2.757-2.944-187V

Saldo

8.700

8.706

8.374

-332

V

Wmo collectieve voorzieningen

Lasten

8.92810.93610.639-298V

Baten

-151-6564129N

Saldo

8.777

10.871

10.703

-168

V

Jeugd en Opbouwwerk

Lasten

2.172706518-189V

Baten

-21-21-35-13V

Saldo

2.151

685

483

-202

V

Jeugdzorg

Lasten

22.96225.89023.305-2.585V

Baten

-41-41-168-127V

Saldo

22.920

25.849

23.137

-2.712

V

Wmo/AWBZ

Lasten

29.38429.31126.562-2.749V

Baten

0-15-96-81V

Saldo

29.384

29.297

26.467

-2.830

V

Gezondheidszorg

Lasten

2.6932.6792.6834N

Baten

-29-29-37-8V

Saldo

2.665

2.651

2.646

-5

V

Beleidsontwikkeling zorg en welzijn

Lasten

3211.071793-279N

Baten

0-389-530-141V

Saldo

321

683

263

-420

V

Totaal programma

Lasten

77.918

82.059

75.818

-6.240

V

Baten

-3.000

-3.317

-3.745

-428

V

Saldo

74.917

78.741

72.073

-6.668

V

Stortingen reserves7707707700N
Onttrekkingen reserves-160-1.639-1.504135N
Totaal mutaties reserves610-869-734135N
Resultaat75.52777.87271.339-6.533V

Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000

WMO individuele voorzieningen

588

Het saldo op individuele voorzieningen is € 332.000. De lasten zijn € 145.000 lager dan begroot. Dit heeft een aantal oorzaken:

 • We zien dat het bestand van Huishoudelijke Verzorging (HV) nog steeds aan het dalen is. Bij de programmabegroting 2017-2020 hadden we rekening gehouden met een daling van 119 cliënten naar 1613 cliënten. Maar uiteindelijk is het bestand eind 2016 met 140 gedaald naar 1592 cliënten. Ten opzichte van tweede rapportage 2016 levert dit een extra voordeel op van € 32.000.
 • Een bedrag voor het persoonsgebonden budget huishoudelijke verzorging is niet verzilverd door cliënten.  Het gaat om een bedrag van € 55.000. Dit wordt door de sociale verzekeringsbank (SVB) teruggestort.
 • Daarnaast zijn de lasten voor het kleinschalig collectief vervoer € 37.000 lager uitgevallen.

De baten zijn € 187.000 hoger dan begroot. Dit overschot wordt voornamelijk veroorzaakt doordat we in 2016 van de provincie Noord-Brabant € 130.000 euro ontvangen als extra subsidie voor ontwikkelingen voor kleinschalige mobiliteitsoplossingen of andere vormen van regionaal vervoer.

WMO collectieve voorzieningen

613

Op de lasten van WMO collectieve voorzieningen hebben we een voordeel van € 298.000. Daarnaast zijn de baten € 129.000 lager dan begroot. Per saldo een voordeel van € 168.000.
Dit voordeel wordt verklaard door een aantal oorzaken. Als eerste hebben we € 56.000 minder uitgegeven aan subsidieprojecten voor de WMO, we hebben namelijk minder projectaanvragen gehad. Daarnaast hebben we minder uitgegeven aan warme maaltijdvoorzieningen (€ 22.500), was er een positieve afrekening GGZ-bemoeizorg (€ 25.000), waren er minder kosten voor individuele waardering mantelzorgers (€ 37.000) en waren de kosten voor Oss Innoveert lager (€ 34.000). Deze laatste post betekent ook en lagere onttrekking uit de reserve.
Daarnaast zijn zowel de uitgaven en de inkomsten op het gebied van maatschappelijke opvang € 128.000 lager. De taken voor maatschappelijke opvang voeren we uit voor de regio, hiervoor krijgen we budget van het Rijk. Van de regiogemeenten ontvangen we ook een bijdrage. Omdat we minder hebben uitgegeven hebben we ook minder gedeclareerd bij de regiogemeenten.

Jeugd en opbouwwerk

629

Voor het onderdeel jeugd en opbouwwerk hebben we € 189.000 minder lasten dan begroot. Dit komt doordat de uitvoering van de werkzaamheden voor de scouting Ussen zijn vertraagd. Hierdoor hebben we € 100.000 minder uitgegeven. Daarnaast is er een financieel voordeel van € 33.000 omdat de nieuwbouw voor scouting Geffen nog niet is gerealiseerd. Verder hebben we minder uitgegeven aan subsidiëring van jeugdwerk (€ 40.000).

Jeugdzorg

586

Voor de zorg voor jeugd hebben we een voordeel van € 2,7 miljoen. Dit voordeel moet gesplitst worden in:

 • geen verwacht tekort jeugdzorg door afspraken financiële solidariteit: €1,65 miljoen.
 • regulier overschot jeugdzorg: € 1,1 miljoen.

Geen verwacht tekort jeugdzorg door afspraken financiele solidariteit: € 1,6 miljoen
We hebben een voordeel van € 1,65 miljoen. Dit budget is extra toegevoegd vanuit de algemene middelen bij de programmabegroting 2017-2020. Dit bleek niet nodig te zijn. Het bedrag is destijds toegevoegd omdat er op dat moment discussies waren over de financiële solidariteit in de regio. Dat zou voor Oss een mogelijk nadeel van € 1,65 miljoen op kunnen leveren. Echter eind 2016 is het gelukt om alsnog eerdere afspraken over solidariteit te bevestigen en uit te werken, waardoor dit extra budget niet nodig is geweest. Het bedrag kan daarom vrijvallen.

Regulier overschot jeugdzorg: € 1,1 miljoen
Dit bedrag is over op de verstrekking van jeugdhulp (in natura en als pgb). Dit is 4,5% van het budget en valt daarmee binnen de te verwachten marge van werkelijke bestedingen ten opzichte van de ramingen.
Bij het onderdeel resultaatbestemming stellen we voor om dit bedrag te storten in de algemene reserve en te reserveren voor plannen voor de transformatieagenda jeugd die we bij de kadernota 2018-2021 zullen voorleggen. In dit plan komt een toelichting over de projecten die we met deze gelden kunnen betalen die moeten leiden tot verbetering van de jeugdhulp. De centrumgemeente Den Bosch werkt daar momenteel een plan voor uit samen met regiogemeenten en aanbieders. Dit plan is april klaar, inclusief het zicht op de concrete kosten.

WMO/AWBZ

587

Voor WMO/AWBZ is er een voordeel van € 2,8 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door voordelen op:

 • Wmo begeleiding: € 0,4 miljoen
 • Wmo beschermd wonen: € 1,4 miljoen
 • Tariefaanpassing en volume-uitbreiding: € 1 miljoen

Wmo begeleiding
In totaal hadden we ongeveer € 7 miljoen aan lasten verwacht. De werkelijke lasten waren € 387.000 lager, een onderschrijding van 5,46%. Het is moeilijk aan te geven waarom de werkelijke lasten lager zijn dan begroot.
Wmo beschermd wonen
Het budget wat we hebben voor beschermd wonen is een regionaal budget. Ten opzichte van de begrote lasten is er een voordelig resultaat van ongeveer € 1,4 miljoen, dit is circa 6,4%. De reden hiervan is dat cliënten ingestroomd zijn op verschillende momenten in gedurende het jaar, terwijl in de begroting rekening is gehouden met een bezetting gedurende het gehele jaar.
Bij het onderdeel resultaatbestemming stellen we voor om het resultaat te storten in de algemene reserve en te reserveren voor het plan om op korte termijn plekken met ondersteuning in te kopen om wachtlijsten te voorkomen.

Tariefaanpassingen en volume uitbreiding/innovatie
Voor tariefaanpassingen en volume uitbreidingen hadden we € 0,5 miljoen gereserveerd om risico’s op te kunnen vangen. Uiteindelijk hebben we dit budget niet nodig gehad in 2016 en kan het vrijvallen.
Daarnaast hebben we hier budget gereserveerd voor innovatie en kanteling. Ook dit hebben we niet helemaal nodig gehad (€ 0,5 miljoen). Een gedeelte van het budget willen we overhevelen naar 2017. Het gaat om € 230.000 voor de proeftuin Ruwaard en een onderzoek naar wonen met begeleiding. Vanaf 2017 is dit budget grotendeels structureel bestemd, onder andere voor de uitbreiding/versterking van sociale teams en de afdeling Zorg en voor een aantal externe activiteiten (o.a. GGZ-inloop en de Kopgroep dementie).

Beleidsontwikkeling zorg en welzijn

643

We hebben een voordeel op de lasten van € 279.000 en een voordeel op de baten van € 141.000. In totaal een voordeel van € 420.000. Dit voordeel bestaat uit:

 • hogere subsidiebetaling zorg (€32.000);
 • Lagere kosten opvang van vluchtelingen en plaatsen van extra vergunninghouders (€ 452.000).

Het totale budget voor opvang van vluchtelingen en plaatsen van extra vergunninghouders is opgenomen in meerdere programma’s. Per programma zijn dit de financiële resultaten:

 • Programma Zorg & Welzijn: overschot € 452.000. Van het Rijk hebben we extra budgetten toegekend gekregen in verband met de verhoogde instroom. In de begroting die we hebben gemaakt hadden we een stelpost opgenomen van ongeveer € 500.000. Deze stelpost is grotendeels niet nodig geweest.
 • Programma  Werk, Inkomen en Onderwijs: tekort € 132.000. Deze overschrijding wordt vooral veroorzaakt door hogere kosten voor bijzondere bijstand en minimabeleid voor deze doelgroep.
 • Programma Personeel, Organisatie & dienstverlening: overschot € 156.000. Dit wordt vooral veroorzaakt door lagere ambtelijke kosten voor versnelling sociale woningbouw.
 • Programma Financiën en belastingen: nadeel € 182.000.  Dit betreft een lagere algemene uitkering dan begroot.  

Per saldo hebben we over alle programma's een voordeel van € 295.000. Bij het onderdeel resultaat bestemming stellen wij voor om dit bedrag over te hevelen naar het jaar 2017.

Reserves

2585

De kosten van uitvoering van werkzaamheden voor Scouting Ussen worden volgens de begroting onttrokken aan de reserve Integraal Voorzieningen Beleid. Door vertraging van het project is het geld nog niet besteed, de geraamde onttrekking aan de reserve is ook niet geboekt (€ 100.000).

Overzicht subsidies

Naam

Rekening 2015

Begroting 2016

Rekening 2016

Programma 1. Zorg en welzijn

11.992.347

9.622.328

9.443.906

Beleidsontwikkeling zorg en welzijn

201.723

166.723

198.723

R-1244 Instell Tegen Armoede

201.723

166.723

198.723

Jeugdsportfonds Brabant

30.000

Kledingbank Oss p/a A.F.C. Vermeulen

20.523

St Leergeld Maas en Leijgraaf

50.000

St. prota

9.000

Stg. Ruilwinkel Oss

7.000

Stichting jeugdcultuurfonds Brabant

20.000

Stichting Voedselbank voor Oss en Omgeving

62.200

Gezondheidszorg

28.542

28.542

28.542

R-1191 Stichting VPTZ Oss - Maasland

19.933

19.933

19.933

Stichting VPTZ Oss-Maasland

19.933

R-1231 vakantieproject Rode Kruis

8.609

8.609

8.609

Het Nederlandse Rode Kruis afd. Het Maasland

8.609

Jeugd en Opbouwwerk

1.683.257

319.336

275.733

R-1001 Jeugd- en jongerenact

29.612

30.438

26.465

Beheersstichting Wijkcentrum Schadewijk

4.601

Jeugdbeweging Lithoijen/Teeffelen

877

Jeugdvereniging PJOS

1.780

Samenlevingsopbouw Oss N-W

3.630

Soos Madhouse Ravenstein

770

Stg Jeugd- en Jongerenwerk Lith

1.462

Stg Jeugd en Jongerenwerk Oijen

Stichting Jeugdbelangen Megen

6.050

Stichting Jongerensoos The Final Touch

2.803

Stichting Samenlevingsopbouw Rucrea

2.425

Stolp

Tienersoos 't Trepke

275

Werkgroep Activiteiten Ussen

1.792

R-1002 Kindervakantieactiviteiten

23.111

25.736

23.203

Jeugd en Jongeren Berghem

2.532

Jeugdbelangen Overlangel/Neerloon en Keent Stichting

2.532

Jeugdvakantiewerk Herpen

2.532

Jeugdwerk DDDD

2.532

Jeugdwerk Ravenstein

2.532

Kindervakantiewerk Heivlus

2.532

Kindervakantiewerk Oss-Zuid

3.039

Stichting Jeugdbelangen Macharen

2.532

Stichting Jeugdvakantiewerk Geffen

2.440

R-1003 Plattelandsjongeren ((KPJs)

8.746

8.747

8.745

KPJ Berghem

3.040

KPJ Megen, Haren en Macharen

2.337

KPJ Oss

3.368

R-1005 Wijkstgn Samenlevingsopbouw

69.989

69.988

69.989

Samenlevingsopbouw Oss N-W

11.794

Stichting Samenlevingsopbouw Rucrea

15.707

Stolp

23.091

Wijkstichting Oss Zuid

9.411

Wijkstichting Schadewijk

9.986

R-1022 Scoutinggroepen

57.510

59.078

59.080

Scouting Berghem

11.593

Scouting Geffen

5.510

Scouting Groot Ravenstein

5.556

Scoutinggroep Saal v Zwanenberg

10.560

Scoutinggroep Titus Brandsma

8.983

Stg. Scouting Ussen

9.364

Stichting Dorus Rijkers

7.514

R-1046 NVIH/COC

7.000

7.000

7.000

NVHI COC afd. Noord-Oost Brabant

7.000

R-1063 Sahelp

2.531

2.531

2.531

Stichting Sahelp

2.531

R-1075 Vivaan Straatspeeldag

3.413

3.338

3.750

Stg. ONS welzijn

3.750

R-1083 Projectbudget Jongerenraad

5.755

9.565

2.500

Jongerenraad Oss

2.500

R-1095 Mondiale Bewustwording

-

2.623

-

R-1128 Vivaan Samenlevingsopb c.a.

1.448.567

-

-

R-1143 Jeugdorganisatie Aktie Fix

214

214

214

Aktie-Fix

214

R-1144 Stichting Puntkomma

-

18.845

R-1145 Legaat van Cooth

6.219

6.219

6.219

St. Legaat van Cooth

6.219

R-1199 Mondiale Bewustwording

-

247

247

Werelddiakonaat Paaskerk

247

R-1209 Kinder Aktie Komite Ruwaard

10.053

10.053

10.053

Stichting Kako

10.053

R-1220 lening t Kempke Scout Ravenst

-

4.610

-

R-1224 Eigen budget Jongerenraad

1.000

1.000

1.000

Jongerenraad Oss

1.000

R-1229 Jeugdparticipatie

-

4.329

R-1236 Huurkosten Jongerenraad

8.057

8.294

8.256

beheerstichting zuidergebouw

8.256

R-167 St Dorpsblad Torenklanken

1.481

1.481

1.481

Stichting Dorpsblad Torenklanken

1.481

R-182 ONS welzijn wijkregisseur

-

45.000

45.000

Stg. ONS welzijn

45.000

Jeugdzorg

1.778.019

2.921.097

2.921.097

R-1235 Aanzet Jeugdactiviteiten

1.778.019

-

-

R-178 Subsidie ONS welzijn jeugd

-

2.921.097

2.921.097

Stg. ONS welzijn

2.921.097

Wmo collectieve voorzieningen

7.318.894

6.138.093

5.971.274

R-100 Radar Antidiscriminatie

33.138

33.225

33.225

Radar

33.225

R-1023 EHBO-verenigingen

2.147

2.148

2.147

E.H.B.O. St. Lucia vereniging

539

E.H.B.O. vereniging Geffen

483

E.H.B.O.-vereniging Herpen

539

Ehbo Megen

389

EHBO ver. Steeds Paraat

197

R-1024 Hulpdiensten

471

471

471

Hulpdienst Schadewijk

471

R-1026 Migrantenorganisaties

13.098

36.306

23.390

E.B.O.

1.774

Hacibektas Culturele Vereniging

2.165

Stg Cai Hong

1.434

Stichting Oss Verwelkomt Vluchtelingen

18.017

R-1027 Instellingen Beschermd Wonen

18.930

18.930

18.930

B.W.S De Valkenburcht

467

Beschermd Wonen Stichting De Brink

13.187

Stichting Het Oude Klooster

5.276

R-1028 Ouderenbonden

68.318

70.256

66.654

Alg.Senioren Vereniging Oss Maasland

2.102

Bejaardenvereniging Oijen

2.087

Bond voor Ouderen Lithoijen/Teeffelen

2.117

H. Ouderenbond Sacrament

1.923

K.B.O.afdeling Krinkelhoek Centrum

2.392

Katholieke Bond van Ouderen

3.343

Katholieke Bond van Ouderen Haren

1.842

KBO afd. Macharen

2.080

KBO afdeling Lith

3.003

KBO Ravenstein

5.765

KBO Ussen

2.586

Ouderenbond Don Bosco

2.712

Ouderenbond Gerardus Majella

1.782

Ouderenbond H.Hart Vlashoek

4.082

Ouderenbond Herpen

3.807

Ouderenbond Kortfoort

1.760

Ouderenbond Megen

2.519

Ouderenbond st.Jozef

1.827

Ouderenvereniging Maren-Kessel

2.244

Ouderenvereniging Oss-Zuid

1.923

PCOB Oss

1.953

R.K. Bond voor Ouderen Overlangel, Neerloon en Keent

1.983

Ruwaard Ouderenver.

5.102

Seniorenvereniging De Herfstzon

5.720

R-1047 Telefooncirkels (Rode Kruis)

411

411

411

Rode Kruis Telefooncirkels Oss

411

R-1050 Bureau Slachtofferhulp

17.885

17.885

17.885

Slachtofferhulp Brabant Noord/Zuid-Oost

17.885

R-1064 KBO-kring Oss

1.851

1.851

1.851

KBO Kring Gemeente Oss

1.851

R-1065 Maaslandgilde

3.447

3.447

3.447

Stg Maasland Gilde Oss en omgeving

3.447

R-1066 Seniorenraad (O.S.O.)

7.900

7.900

7.900

Onafhankelijke Seniorenraad Oss

7.900

R-1072 Ypsilon regio Oss

561

561

561

Stichting Ypsilon Oss en Omstreken

561

R-1078 Woontussenvoorzieningen

6.000

6.354

-

R-1097 lokale afdelingen Zonnebloem

2.588

3.923

2.872

De Zonnebloem afd. Ravenstein

1.052

Ziekencomite de schakel

768

Zonnebloem afd. Lith

1.052

R-1109 Stichting Ons Klupke

454

454

454

Stichting Ons Klupke

454

R-1114 Lokale Activiteiten Novadic-K

68.266

68.266

68.266

Novadic-Kentron

68.266

R-1117 Aanzet-Convenantsactiviteiten

1.169.389

-

-

R-1121 RIGOM Regionale Activiteiten

147.348

-

-

R-1122 RIGOM Lokale Activiteiten

936.869

-

-

R-1123 RIGOM Reductieregelingen

43.297

22.534

-

R-1137 Vluchtelingenwerk Oss

182.833

267.557

267.557

St. Vluchtelingenwerk West en Oost Brabant & Bommelerwaard

267.557

R-1151 Aanzet-sociaalraadsliedenwerk

162.020

-

-

R-1195 Annevi

3.003

3.003

3.003

OVD Annevi Stichting

3.003

R-1200 Huurkosten (indirecte subs)

69.977

69.871

72.554

Alg.Senioren Vereniging Oss Maasland

2.475

Bejaardenvereniging Oijen

1.769

Bond voor Ouderen Lithoijen/Teeffelen

585

H. Ouderenbond Sacrament

3.150

K.B.O.afdeling Krinkelhoek Centrum

1.044

Katholieke Bond van Ouderen

854

Katholieke Bond van Ouderen Haren

923

KBO afd. Macharen

495

KBO afdeling Lith

9.666

KBO Ravenstein

5.632

KBO Ussen

4.185

Ouderenbond Don Bosco

4.802

Ouderenbond Gerardus Majella

864

Ouderenbond H.Hart Vlashoek

4.770

Ouderenbond Herpen

2.651

Ouderenbond Kortfoort

2.851

Ouderenbond st.Jozef

2.804

Ouderenvereniging Maren-Kessel

1.166

Ouderenvereniging Oss-Zuid

1.845

PCOB Oss

428

R.K. Bond voor Ouderen Overlangel, Neerloon en Keent

383

Ruwaard Ouderenver.

11.502

Seniorenvereniging De Herfstzon

7.711

R-1213 WMO Wijkhulpdiensten

7.392

23.298

-

R-1214 handwerkgroepen ouderen

633

633

633

Handwerkgroep Berghem

633

R-1215 Bonte Hoef / H.Hart

7.666

7.666

7.666

Bonte Hoef Buurtcentrum

7.666

R-1223 verdeelplan Projecten WMO

12.000

249.302

214.890

Afasie Contactgroep Oss

1.500

GGZ Oost-Brabant

155.010

Hart voor Oss

10.000

Stichting Indigo Brabant

48.380

R-1234 maatschap dienstverlening

4.065.683

81.879

56.621

GGD hart voor brabant

25.258-

GGZ Oost-Brabant

60.000

Novadic-Kentron

9.179

Stg Door en Voor

12.700

R-1243 Blink

117.420

112.000

112.000

Blink Praktische Thuishulp Brabant NoorOost

112.000

R-1249 NAH4US

2.500

2.500

2.500

NAH4US

2.500

R-1251 WMO-raad Oss

72.900

72.900

72.900

Adviesraad Sociaal Domein

72.900

R-1252 BrabantZorg De Ontmoeting

27.753

-

-

R-1255 Vivaan Verstand beperkten

20.441

-

-

R-1258 BrabantZorg Dementieconsulent

24.305

24.305

24.305

R-179 Subsidie ONS welzijn volwassen

-

4.553.073

4.553.073

Stg. ONS welzijn

4.553.073

R-180 Subsidie reg act maatsch. opva

-

75.184

75.184

Stg Door en Voor

75.184

R-181 Subsidies innovatie sociaal do

-

300.000

259.924

412 TV

4.000

Actief Zorg

9.680

BrabantZorg

10.000

Labyrintoss, Grip op je leven

2.646

Samenwerkingsverband Kookmaatjes

20.000

Sport Expertise Centrum

7.855

Sterk in Werk

38.720

Stg Door en Voor

4.225

Stg. Gemeenschapshuis Haren

4.878

Stg. Natuurlijk Bewegen Megen Haren Macharen

5.972

Stg. ONS welzijn

48.450

Stichting BerghsLeven

13.500

Stichting Samen Beter Thuis

13.700

Verloskundigen Ridderhof

72.298

WereldVrouwen Oss

4.000

R-184 Subsidie Indigo Dementie

-

-

Wmo/AWBZ

981.912

48.537

48.537

R-176 Subsidie Stichting MEE

981.912

48.537

48.537

Mee Noordoost Brabant

48.537

Lasten per product