2. Werk, inkomen en onderwijs

Begroting na wijziging € 43.998.954
Realisatie € 43.658.332
Resultaat € 340.622

Wat willen we bereiken?

Iedereen doet mee naar vermogen. We streven ernaar om iedereen zoveel mogelijk te laten participeren. In werk, op school en breder in de samenleving, bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk. Het doel is dat inwoners zelfredzaam zijn. Goed onderwijs waarbij Ossenaren zich kunnen ontwikkelen draagt hieraan bij. Inwoners die niet zelfredzaam zijn ondersteunen we. Onze opdracht is om de kwetsbare inwoner op de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk, primair in regulier werk. Daarbij is het van belang dat het onderwijs goed aansluit op de arbeidsmarkt en dat uitval in het onderwijs zoveel mogelijk wordt voorkomen.

In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?

Algemeen
Doelstelling 1: Stroomlijnen van regionaal en lokaal arbeidsmarktbeleid
Doelstelling 2: Kwetsbare groepen hebben onze prioriteit
Doelstelling 3: Op maat toepassen van armoedebeleid
Doelstelling 4: Zorgen voor een goede lokale aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt
Doelstelling 5: Verhogen van de kwaliteit van onderwijs

Wat deden we om de doelstellingen te realiseren?

Doelstelling 1: Stroomlijnen van regionaal en lokaal arbeidsmarktbeleid
Doelstelling 2: Kwetsbare groepen hebben onze prioriteit
Doelstelling 3: Op maat toepassen van armoedebeleid
Doelstelling 4: Zorgen voor een goede lokale aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt
Doelstelling 5: Verhogen van de kwaliteit van onderwijs

Programma-informatie

Indicatoren
Waar staat je gemeente

Wat heeft het gekost?

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000
OmschrijvingBegroting 2016 primitiefBegroting 2016 na wijzigingRekening 2016VerschilVoordeel/ nadeel
Basisonderwijs

Lasten

6.5395.3715.002-369N

Baten

-1.175-413-35854N

Saldo

5.365

4.958

4.643

-315

V

Voorschoolse educatie

Lasten

1.270950835-115V

Baten

-78-78-2355N

Saldo

1.192

872

812

-60

V

Inkomensvoorziening

Lasten

23.93829.14429.524380N

Baten

-17.489-22.617-22.919-302V

Saldo

6.449

6.527

6.605

78

N

Participatiebudget

Lasten

24.57125.30325.577274N

Baten

0-8-256-249V

Saldo

24.571

25.296

25.321

25

N

Schuldhulpverlening

Lasten

1.2061.2061.22216N

Baten

0000N

Saldo

1.206

1.206

1.222

16

N

Beleidsontwikkeling Onderwijs

Lasten

1.1191.1331.118-15N

Baten

-888-888-894-6V

Saldo

231

245

224

-21

V

Speciaal onderwijs

Lasten

36639640913N

Baten

00-1-1V

Saldo

366

396

408

12

N

Voortgezet onderwijs

Lasten

2.5862.5262.339-187V

Baten

00-2-2V

Saldo

2.586

2.526

2.337

-189

V

Onderwijsondersteunende activiteiten

Lasten

1.9702.0902.020-70V

Baten

-18-18-162N

Saldo

1.952

2.072

2.004

-68

V

Beleidsontwikkeling werk en inkomen

Lasten

175175137-39V

Baten

0000N

Saldo

175

175

137

-39

V

Volwasseneneducatie

Lasten

147148147-1N

Baten

-54-54-57-3V

Saldo

93

94

90

-4

V

Kinderopvang

Lasten

11211213523N

Baten

0000N

Saldo

112

112

135

23

N

Totaal programma

Lasten

63.998

68.555

68.465

-90

V

Baten

-19.702

-24.075

-24.527

-452

V

Saldo

44.297

44.480

43.938

-542

V

Stortingen reserves0277346N
Onttrekkingen reserves-413-508-353155N
Totaal mutaties reserves-413-481-280201N
Resultaat43.88443.99943.658-341V

Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000

Basisonderwijs

646

Voor het basisonderwijs is er een voordeel van € 369.000 op de lasten. Dit heeft een aantal oorzaken:

 • Voor de exploitatie van de brede school in Lith is een bedrag van € 445.000 opgenomen, de (ver)bouw gaat pas in 2017 van start. In deze lagere kosten zit ook een deel investeringslasten waar een onttrekking aan de reserve tegenover staat. Door het uitstel is ook de onttrekking van €253.000 niet gedaan.
 • We hebben een nadeel van € 152.000 op bijzonder primair onderwijs. In verband met de decentralisatie van het buitenonderhoud zijn er kosten geweest voor de warme overdracht aan het onderwijs. Deze kosten van €96.000 zijn gedekt door een onttrekking aan de reserve onderwijs. Daarnaast zijn de kapitaallasten € 75.000 hoger dan begroot. Dit komt doordat de kapitaallasten van de multifunctionele accommodatie in Oijen in 2016 zijn geboekt op dit product, terwijl de raming bij buurt- en wijkcentra is opgenomen (zie programma 3. Voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten, onderdeel sociaal-cultureel werk).
 • We hebben een voordeel van € 50.000 bij openbaar primair onderwijs. Bij de Bussel was in 2016 nog een bedrag van € 50.000 geraamd voor exploitatiekosten, maar het gebouw is inmiddels gesloopt. Per 2017 is de begroting aangepast, het voordeel is dan ook incidenteel.

Bovenstaande toelichting betekent dat het werkelijke voordeel circa € 242.000 bedraagt (inclusief mutatie in de reserves en exclusief foute raming).

Voorschoolse educatie

631

Bij voorschoolse educatie hebben we een voordeel van € 115.000. € 58.000 wordt veroorzaakt door peuteropvang. In 2016 hebben minder peuters gebruik gemaakt dan verwacht. Ook hebben we bij de meicirculaire 2016 € 50.000 extra van het rijk ontvangen om alle peuters de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van een voorschoolse voorziening. We zijn momenteel bezig met de herijking van het peuteropvangbeleid. Door deze zaken is een financieel voordeel van € 58.000 ontstaan.
Daarnaast hebben we een voordeel van € 57.000 bij het onderdeel accommodaties. Drie accommodaties zijn namelijk niet meer in gebruik. De ramingen van lasten en baten waren in 2016 nog wel in onze begroting opgenomen, per 2017 zijn de ramingen bijgesteld.

Inkomensvoorziening

611

Bij het onderdeel inkomensvoorziening hebben we een nadeel op de lasten van € 380.000 en een voordeel op de baten van € 302.000. Per saldo een nadeel van € 78.000.
Het verschil aan de lastenkant heeft een aantal oorzaken:

 • We zien een forse toename van het gebruik van bijzondere bijstand en minimaregelingen, dit zorgde voor een overschrijding van € 272.000:
 • Dit komt door een toename van het aantal huishoudens met een laag inkomen.
 • Daarnaast zien we extra instroom in de bijstand door de opvang van vluchtelingen en statushouders. Bovendien zijn de kosten per vergunninghouder hoger dan verwacht.
 • In het bijzonder zien we ook een stijging van de kosten voor aanvullende bijstand van inwoners onder de 21 jaar. Dit komt voornamelijk door beschermde woonvormen. De lage norm die er staat voor mensen < 21 jaar is niet toereikend voor de kosten van deze leefvormen.
 • Het gebruik en uitgaven van de individuele inkomenstoeslag, bedoeld voor inwoners die 3 jaar of langer laag inkomen hebben, is gestegen.
 • Tot slot zijn de kosten voor beschermingsbewind, curatele stelling en mentorschap gestegen.
 • We hebben een overschrijding op het Besluit Bijstand voor Zelfstandigen (BBZ) van € 134.000. Veel van de kosten kunnen we aan het eind van het jaar declareren. Dit veroorzaakt zowel aan de lastenkant als aan de batenkant een afwijking. Per saldo kostte de BBZ in 2016 €20.000.
 • Daarnaast hebben we een voordeel van € 50.000 doordat we minder hebben uitgegeven dan begroot aan subsidies voor armoede en schuldenbeleid.

Het voordeel aan de batenkant van € 302.000 wordt deels veroorzaakt doordat we voor de Wet werk en bijstand (WWB) meer qua terugvordering hebben ontvangen dan begroot (circa € 100.000). Daarnaast zijn er hogere baten voor de BBZ die de hogere lasten compenseren.

Participatiebudget

619

We hebben een nadeel aan de lastenkant van € 274.000 en een voordeel van € 249.000 aan de batenkant. Deze verschillen worden met name veroorzaakt door de stimuleringsuitkering die we voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) hebben gekregen. Deze stimuleringsuitkering is een bonus die we krijgen voor de gerealiseerde begeleid werkplekken in het jaar 2014. Deze rijksbijdrage betalen wij door aan het werkvoorzieningsschap (IBN).

Voortgezet onderwijs

599

We hebben een voordeel van € 187.000 aan de lastenkant. Dit komt doordat we de verplaatsing van de school de Singel nog niet hebben gerealiseerd. Hierdoor is er een voordeel op de kapitaallasten.

Onttrekkingen reserves

2598

We hebben per saldo € 155.000 minder onttrokken dan begroot aan reserves. Allereerst hebben we € 254.000 minder onttrokken aan de reserve Brede school Lith. Kosten voor de brede school in Lith worden volgens de begroting gedekt door onttrekking deze reserve. In 2016 zijn er als gevolg van vertraging van het project nog geen kosten verantwoord, daarom hebben we ook nog geen onttrekking gedaan aan de reserve.
Ten tweede hebben we € 129.000 meer onttrokken dan begroot bij het bijzonder primair onderwijs. De extra kosten die we hebben gemaakt in verband met de warme overdracht van de decentralisatie van het buitenonderhoud aan het onderwijs zijn volgens plan verrekend met de reserve onderwijsgebouwen.

Overzicht subsidies

Naam

Rekening 2015

Begroting 2016

Rekening 2016

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

462.527

88.978

88.978

Beleidsontwikkeling Onderwijs

4.000

4.000

4.000

R-165 VVE Ravengaarde

4.000

4.000

4.000

Ravengaarde VVE de

4.000

R-183 Sportbedrijf Talentencampus

-

-

Volwasseneneducatie

87.838

84.978

84.978

R-1127 Volksuniversiteit

87.838

84.978

84.978

Volksuniversiteit Oss en Omstreken

84.978

Voorschoolse educatie

370.689

-

-

R-1149 Vivaan-opvoedingsonderst

370.689

-

-

Lasten per product