3. Voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten

Begroting na wijziging € 15.326.232
Realisatie € 14.294.743
Resultaat € 1.031.489

Wat willen we bereiken?

Mensen vormen met elkaar gemeenschappen, in buurten, wijken en kernen, in verenigingen, in sportclubs, in scholen, in kerken en moskeeën etcetera. Hoe sterker, zelfstandiger en vitaler al deze gemeenschappen kunnen functioneren, hoe beter het is. Dan krijgen we bloeiende gemeenschappen met kunst, cultuur, verenigingsleven en sport. Inwoners nemen hier waar mogelijk zelf initiatieven voor en organiseren dit zelf. Als gemeente stimuleren en ondersteunen we dit. Verenigingen en vrijwilligers zijn belangrijke voorwaarden om ontmoeten, sporten en cultuur mogelijk te maken. Naast de traditionele aandacht voor de jeugd willen we ook meer focus op andere groepen, zoals het sterk toenemend aantal ouderen. Actieve deelname aan de gemeenschap waar je deel van uitmaakt is ook goed voor de leefbaarheid in de wijken en kernen. Samen met inwoners werken we aan goede en betaalbare voorzieningen voor cultuur, sport, gezond bewegen en ontmoeten. Met voorzieningen bedoelen we de gebouwen, de sportparken, maar ook de activiteiten van instellingen en verenigingen en de netwerken van mensen hiertussen. We willen hierin zien te bereiken dat inwoners makkelijker verantwoordelijkheid durven en kunnen nemen voor de voorzieningen die ze zelf belangrijk vinden.

In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?

Doelstelling 1: Behoud van functionele, duurzame en betaalbare voorzieningen
Doelstelling 2: Activiteiten op het gebied van sport, cultuur en ontmoeten zijn laagdrempelig en toegankelijk
Doelstelling 3: Een duurzaam en toekomstbestendig sport-, ontmoetings - en cultuurveld
Doelstelling 4: Meer mensen met een gezonde levensstijl

Wat deden we om de doelstellingen te realiseren?

Doelstelling 1: Behoud van functionele, duurzame en betaalbare voorzieningen
Doelstelling 2: Activiteiten op het gebied van sport, cultuur en ontmoeten zijn laagdrempelig en toegankelijk
Doelstelling 3: Een duurzaam en toekomstbestendig sport-, ontmoetings - en cultuurveld
Doelstelling 4: Meer mensen met een gezonde levensstijl

Programma-informatie

Indicatoren
Waar staat je gemeente

Wat heeft het gekost?

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000
OmschrijvingBegroting 2016 primitiefBegroting 2016 na wijzigingRekening 2016VerschilVoordeel/ nadeel
Sport

Lasten

7.3197.3556.630-725N

Baten

-1.804-1.634-1.687-53V

Saldo

5.515

5.721

4.943

-778

V

Kunst

Lasten

463529508-22N

Baten

-86-141-148-6V

Saldo

377

388

360

-28

V

Sociaal-cultureel werk

Lasten

2.0342.4132.246-167N

Baten

-252-420-699-279V

Saldo

1.783

1.992

1.547

-446

V

Overige voorzieningen

Lasten

4764764847N

Baten

-37-37-47-10V

Saldo

440

440

437

-3

V

Sportstimulering

Lasten

6057687680N

Baten

-2-202N

Saldo

603

766

768

2

N

Bibliotheek

Lasten

1.8941.8941.8940N

Baten

0000N

Saldo

1.894

1.894

1.894

0

N

Cultuur

Lasten

4.3224.8944.805-88N

Baten

-126-126-138-13V

Saldo

4.196

4.768

4.667

-101

V

Beleidsontwikkeling Kunst en cultuur

Lasten

2525250N

Baten

0000N

Saldo

25

25

25

0

N

Totaal programma

Lasten

17.139

18.355

17.360

-995

V

Baten

-2.306

-2.360

-2.719

-359

V

Saldo

14.833

15.996

14.641

-1.354

V

Stortingen reserves6321.5091.5090N
Onttrekkingen reserves-369-2.179-1.856323N
Totaal mutaties reserves263-669-346323N
Resultaat15.09615.32614.295-1.031V

Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000

Sport

584

De lasten zijn € 725.000 lager dan begroot. Dit heeft de volgende oorzaken:

  • Lagere kosten onderdeel sportterreinen: € 500.000. Dit wordt vooral veroorzaakt door lagere investeringslasten bij sportpark Amstelhoef (€ 398.000). De beschikbare budgetruimte is inmiddels ingezet voor de realisatie van sportpark Koppelsteeg in Berghem. Daarnaast zijn de kosten van de inhuur van IBN en het cultuurtechnisch onderhoud minder hoog dan verwacht in verband met revitalisatie en herschikking van sportparken (ongeveer € 100.000).
  • Voor sporthallen en zalen hebben we een voordeel van € 151.000. De verbouw van sporthal 7 Wilgen is in 2016 gerealiseerd. De investeringslasten worden pas vanaf 2017 ten laste van de exploitatie gebracht. In 2016 hebben we daarom een voordeel op de investeringslasten van € 63.000. Daarnaast zijn de exploitatiekosten van de 7 Wilgen en sporthal de Geer zijn minder hoog dan de begroot. Ook zijn de uitgaven voor legionella-preventie €20.000 beneden de raming gebleven. Per 2017 is het budget naar beneden bijgesteld.
  • In 2016 hebben we voor het Golfbad, buiten de reguliere subsidie, een garantiesubsidie van € 60.000 in onze begroting opgenomen. Als de exploitatie in 2016 van het Golfbad niet sluitend was dan zouden we dit geld extra inzetten. Bij het financieel afsluiten van onze jaarrekening dacht het Golfbad 2016 een klein positief resultaat te hebben. Hierdoor is de garantiebijdrage 2016 niet ingezet.

Sociaal-cultureel werk

600

Het totale voordeel op dit product bedraagt € 446.000.
We hebben een voordeel op de lasten van € 167.000:

  • Als gevolg van vertraging van de bouw bij wijkcentrum Meteoor (€ 79.000) en een foutieve raming van investeringslasten bij de multifunctionele accommodatie in Oijen (€ 75.000, zie ook Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs, onderdeel basisonderwijs) is er een voordeel op de investeringslasten van €154.000.
  • Bij de afwikkeling van projecten en de uitwerking van voorzieningenkaarten is enige vertraging ontstaan waardoor er € 300.000 minder werd uitgegeven. Minder kosten betekent in dit geval ook een lagere onttrekking aan de reserve Integraal Voorzieningen Beleid. Er is dus per saldo geen sprake van een voordeel.
  • De kosten van de brandschade bij de Onder d'n Plag in Demen waren € 245.000. Deze kosten zijn niet geraamd en worden door de verzekeraar vergoed.

Aan de batenkant hebben we een voordeel van € 279.000 doordat we van de verzekeraar een schade-uitkering hebben ontvangen van € 240.000 in verband met brandschade bij Onder d'n Plag.

Bovenstaande toelichting betekent dat het werkelijke voordeel circa € 79.000 bedraagt (inclusief mutatie in de reserves en exclusief foute raming).

Onttrekkingen reserves

2583

We hebben € 286.000 minder onttrokken aan de reserve integraal voorzieningenbeleid dan geraamd als gevolg van vertraging bij de afwikkeling van projecten en uitwerking van voorzieningenkaarten.

Overzicht subsidies

Naam

Rekening 2015

Begroting 2016

Rekening 2016

Programma 3. Voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten

7.479.780

7.797.229

7.819.411

Beleidsontwikkeling Kunst en cultuur

-

-

R-160 subsidiebeheer prog03

-

-

Bibliotheek

1.654.279

1.877.682

1.877.682

R-1124 Openbare Bibliotheek Oss

1.654.279

1.877.682

1.877.682

St. Bibliotheek Oss

1.877.682

Cultuur

2.863.302

2.870.260

2.920.258

R-1007 Gilden en Schutterijen

1.083

975

974

Gilde van St. Jan

173

Lambertusgilde St. Huisseling

173

Sebastiaan Gilde St.

173

Sint Barbara Gilde

173

Sint-Jorisgilde

282

R-1009 Heemkundeverenigingen

23.130

25.332

25.331

Heemkundekring Land van Ravenstein

2.373

Heemkundekring Maasdorpen

2.373

Heemkundekring Megen-Haren-Macharen

5.222

Heemkundevereniging Bergchs

8.070

Heemkundewerkgroep Vladerack Geffen

4.920

St. De Werkende Mens

2.373

R-1025 Sublokale Omroepen

22.605

22.605

22.605

Magus TV

7.535

Stichting Lokale Omroep Ravenstein / Omroep Walraven

7.535

Wilberthof TV Berghem

7.535

R-1033 Orgelkring FC Smits

806

806

806

Orgelkring FC Smits

806

R-1034 Parochie MOO aanlichten kerk

130

130

130

Kerkbestuur Parochie H.Willibrordus

130

R-1054 Omroep Maasland

347.424

349.924

349.924

stg Omroep Maasland

349.924

R-1082 Fantastival

37.260

37.260

37.260

Muzelinck

37.260

R-1125 Theater De Lievekamp

1.070.312

1.097.969

1.097.969

Theater De Lievekamp

1.097.969

R-1126 Muzelinck

987.527

998.806

998.806

Muzelinck

998.806

R-1192 Museum voor Vlakglas

46.887

6.887

6.887

Museum voor vlakglas- en emaillekunst

6.887

R-1196 Ravenst Molen Huren en Onderh

25.000

25.000

25.000

Stichting de Ravensteinse Molen

17.860

Stichting Lokale Omroep Ravenstein / Omroep Walraven

7.140

R-1217 Werkgroep Woord

5.789

5.789

5.789

Werkgroep Woord

5.789

R-1254 Winterland

-

-

50.000

Winterland Oss

50.000

R-168 Verenigingen Molenaars

7.729

7.729

7.729

Molenvereniging de Vlijt

1.546

Stichting Vrienden van Molen de Zeldenrust

1.546

Vereniging Osse Molens

4.637

R-172 Subsidie Groene Engel

287.620

291.048

291.048

Stichting Cultuurpodium Groene Engel

291.048

Kunst

249.981

261.029

255.717

R-1008 Harmonieën en Fanfares

99.546

101.845

101.840

Concordia Muziekvereniging

9.329

Dedico Drumband Demen

2.142

Drumfanfare DIOS

9.583

Fanfare Jong Leven

7.840

Harmonie Oefening Baart Kunst

11.107

Hartog Muziekvereniging

11.361

Hubertus St. Muziekvereniging

7.805

KVA Harmonie

13.901

Muziekvereniging Fanfare St Lambertus

7.078

Muziekvereniging Willen is Kunnen

12.873

Per Ardua Ad Astra Harmonie

8.821

R-1012 Opera en Operetteveren

18.276

18.276

18.276

Het Maaslands Operette/Musical Gezelsch

9.138

Operavereniging Oss

9.138

R-1014 Toneelgezelschappen

33.588

38.124

34.059

Anadolu

2.031

De Verenigde Spelers

3.047

Geffes Volk

1.561

Speelgroep Hoessenbosch

4.063

Spons Jeugdtheater

2.031

Theatergroep Dankzij de Dijken

2.031

Toneelver. EMM Lithoijen

2.031

Toneelver. Tussen de Schuifdeuren

2.031

Toneelver.De Megense Comedie

2.031

Toneelvereniging Amicitia

2.031

Toneelvereniging De Gheselle van den Spele

2.031

Toneelvereniging de Vlonder

2.031

Toneelvereniging Internos

3.047

Vlamke 't Toneelvereniging

2.031

Volksdansgroep Turopolski

2.031

R-1016 Zelfstandige Zangkoren

12.076

12.074

12.078

Mix of Music Ravenstein

2.503

Muchoss

1.135

Popkoor d'Accord

1.908

Popkoor Forte Vicante

718

Vocaal Ensemble Oss

1.700

Vocal Group Crescens

2.176

Zangkoor Eigenwijs

1.938

R-1036 Rollend creatief (Megen)

1.485

1.485

1.485

't Rollend Creatief

1.485

R-1053 Programmaraad t Slotje

1.018

1.018

1.018

Programmaraad 't Slotje Herpen

1.018

R-1088 Stimulering Kleine Veren

17.925

18.099

18.335

Heemkundewerkgroep Vladerack Geffen

1.250

Rockronde Oss

1.600

Ruitersportvereniging De Combinatie

2.250

Speelgroep Hoessenbosch

485

Stg. Hart voor Live Muziek

750

Stichting Carnaval Knollenrijk Berghem

5.000

Stichting Carnavalsviering Oss

7.000

R-1089 Brabant Wonen Cup

-

1.361

R-1102 Popkollektief regio Oss

16.086

16.278

16.278

Popkollektief Regio Oss Stichting

16.278

R-1138 OKVO

30.830

31.197

31.197

Stichting OKVO

31.197

R-1166 Genootschap Beeldende kunst

2.196

2.196

2.196

Genootschap voor Beeldende Kunst

2.196

R-1206 Big Bands en Muziekkappellen

9.037

9.600

9.037

Big Band Oss

2.259

Blaaskapel Osse Notenkrakers

565

Blaasorkest DA CA'PO

565

Maasland Senioren Orkest

565

Stadskapel De Keienbloazers

2.259

Stg. Big Band Ravenstein

2.259

Stichting Barokorkest Megen

565

R-1207 Regionaal Symfonieorkest

3.027

3.027

3.027

Regionaal Symfonie Orkest

3.027

R-1219 Interculturele activiteiten

2.500

4.058

4.500

Koor Mengelmoes

2.000

Werkgroep Internationale Vrouwendag

2.500

R-1232 Stichting Reanimatie Oss

2.391

2.391

2.391

Reanimatie Anna Regio Oss stg.

2.391

Overige voorzieningen

216.883

219.468

219.468

R-1135 Dierenopvang Maasland

216.883

219.468

219.468

Dierenopvang Maasland stg.

219.468

Sociaal-cultureel werk

304.159

187.354

178.083

R-1018 Vrouwenorganisaties

7.304

7.303

7.303

Passage afd. Oss

1.684

Protestantse Vrouwenvereniging Ravenstein

475

Vrouwen van Nu afd Herpen, Overlangel, Keent

1.629

Vrouwen van NU Berghem

3.515

R-1157 Vivaan Vrijwilligerssteunpunt

135.393

-

-

R-1160 Acropolis Personeel

28.984

28.984

28.984

Stg. Gemeenschapshuis Acropolis

28.984

R-1161 Stichting Wijkcentrum Ruwaard

56.694

57.771

57.771

Iemhof Wijkcentrum

57.771

R-1165 Cursussen Vrouwenorganisaties

-

2.478

250

Werkgroep Vrouwendagviering Ravenstein

250

R-1176 Wijkcentrum Ruwaard-kap.last

36.796

36.796

36.796

Iemhof Wijkcentrum

36.796

R-1256 Sichting Rechtswinkel Oss

9.000

9.000

9.000

Rechtswinkel Oss

9.000

R-127 Acropolis Huur

4.687

4.716

4.716

Stg. Gemeenschapshuis Acropolis

4.716

R-170 Subsidies Beheerstichtingen

25.301

40.306

33.263

Beheersstichting Wijkcentrum Schadewijk

10.078

Stg. Gemeenschapshuis Oijen

15.005

Stichting tot beheer van het huis van ontmoeting en sport Onder dn Plag

8.180

Sport

1.676.733

1.655.244

1.642.011

R-1030 Jeugdleden Sportverenigingen

76.418

79.261

68.455

Arethusa O.Z.P.C.

2.199

AROSS

200

AV Oss '78

963

B.C. Level

173

Badmintonclub Oss

754

Badmintonver. Lith

254

Basketbalvereniging OBC

845

Cadans Ruitervereniging

64

Cardinals Baseball en Softball Club

454

de Maaskant Watersportvereniging

200

De Tennisvereniging Witte Raven

264

Dot Korfbalvereniging

1.000

FC Schadewijk

100

Fietscrossclub Oss

427

Garde- en Showdansclub Beatyes

445

Gymnastiekvereniging Geffen

813

Helios Tennisvereniging

463

Herpen Tafeltennisvereniging

209

Herpinia Voetbalvereniging

1.172

Judovereniging Kaihatsu Oss

236

LTC De Brug

91

LTC de Rackets

745

Maaslandse Kanovereniging

273

MHC Oss

7.424

MOSA '14

1.218

O.S.V. Osse Schaakvereniging

154

Oss 20 sportvereniging

6.470

Ovoco Volleybalvereniging

881

Paardensportver. De Maaslanders

127

Paardensportvereniging Pluvinel

91

Ponyclub de Robbers

164

R.K.S.V. Margriet

5.425

Ravenstein Voetbalvereniging

1.490

Reddingsbrigade Oss

1.727

Return Tafeltennisvereniging

109

Rijvereniging De Maasruiters

318

RKSV Cito

672

RKSV Ulysses

872

Ruitersportvereniging De Combinatie

173

Ruitersportvereniging De Zilverhoef

295

SCOSS (Schaatsclub Oss eo)

491

Secretariaat Gesposs

2.581

Skiclub Alpineworld

327

Sportvereniging S.D.D.L.

1.000

Stg Speciale Dansschool Bolero

1.817

SV Maaskantse Boys

809

SV Ruwaard

1.154

svTOP

3.380

Taekwondo Taekyon Berghem

409

Tafeltennis OTTC

45

Tennisver. de Velmer

382

Tennisvereniging De Vlijmd

366

Toz

909

Turnoss

3.571

Turnvereniging Sportief

2.108

Voetbalvereniging Nooit Gedacht

2.482

Voetbalvereniging O.K.S.V.

291

Voetbalvereniging SBV Haren

618

VOGG de Sportclub

2.408

Voreo Volleybalclub

309

VV NLC 03

1.936

Watervrienden Oss

627

Yoshi Judoclub

227

Yu Sin-Kwan

254

R-1085 Stratenlopen c.a.

2.652

2.652

2.652

Bergse Wiellerronde d'n Stg

2.150

Comite Tribune-loop

502

R-1090 sportstimulering ca

4.800

6.222

3.795

R.K.S.V. Margriet

922

Reddingsbrigade Oss

1.000

Secretariaat Gesposs

873

Trioss

1.000

R-1136 Golfbad Exploitatie BV

1.590.950

1.565.196

1.565.196

Golfbad exploitatie B.V.

1.565.196

R-1183 Top Oss Cup

1.913

1.913

1.913

Stichting Top Oss Cup

1.913

Sportstimulering

514.443

726.192

726.192

R-1257 Sport Experise Centrum

514.443

726.192

726.192

Sport Expertise Centrum

726.192

Lasten per product