Wat willen we bereiken?

Dit programma richt zich op het zorgen voor zo veilig mogelijke wijken en dorpen in de gemeente Oss. We kiezen ervoor om hardnekkige problemen integraal aan te pakken en een veiligheidsincident zo goed mogelijk op te lossen op het moment dat het zich voordoet. Daarbij is een goede verbinding met het sociaal domein belangrijk.

Veiligheid is ván iedereen en vóór iedereen. Het op peil houden van de veiligheid en veiligheidsbeleving moeten we samen met de Osse inwoners doen. Iedereen heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. We maken onze inwoners en organisaties bewust van hun eigen mogelijkheden om onveilige situaties te voorkomen. We richten onze inzet op de zaken die we als gemeente kunnen beïnvloeden.

In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?

Doelstelling 1: Woninginbraken laag houden
Doelstelling 2: Jeugdoverlast beperken en jeugdcriminaliteit aanpakken
Doelstelling 3: Bestrijden van ontwrichting door ondermijnende criminaliteit
Doelstelling 4: Fietsendiefstal beperken
Doelstelling 5: Veiligheidsincidenten of –problemen oplossen
Doelstelling 6: Mensen ondersteunen met complexe problematiek m.b.t. straf en zorg

Wat deden we om de doelstellingen te realiseren?

Doelstelling 1: Woninginbraken laag houden
Doelstelling 2: Jeugdoverlast beperken en jeugdcriminaliteit aanpakken
Doelstelling 3: Bestrijden van ontwrichting door ondermijnende criminaliteit
Doelstelling 4: Fietsendiefstal beperken
Doelstelling 5: Veiligheidsincidenten of –problemen oplossen
Doelstelling 6: Mensen ondersteunen met complexe problematiek m.b.t. straf en zorg
Algemeen

Programma-informatie

Indicatoren
Waar staat je gemeente

Wat heeft het gekost?

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000
OmschrijvingBegroting 2016 primitiefBegroting 2016 na wijzigingRekening 2016VerschilVoordeel/ nadeel
Toezicht en handhaving openbare orde

Lasten

97097099526N

Baten

-57-57-78-21V

Saldo

912

912

918

5

N

Integrale veiligheid

Lasten

241241236-5V

Baten

0000N

Saldo

241

241

236

-5

V

Veiligheidsregio

Lasten

4.1114.2224.217-5N

Baten

-286-416-417-1V

Saldo

3.825

3.807

3.801

-6

V

Totaal programma

Lasten

5.321

5.433

5.448

16

N

Baten

-343

-473

-494

-22

V

Saldo

4.978

4.960

4.954

-6

V

Stortingen reserves0000N
Onttrekkingen reserves0-110-1100N
Totaal mutaties reserves0-110-1100N
Resultaat4.9784.8504.844-6V

Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000

Dit programma heeft geen afwijkingen van groter dan € 100.000.

Overzicht subsidies

Naam

Rekening 2015

Begroting 2016

Rekening 2016

Programma 4. Veiligheid

36.643

36.673

36.673

Integrale veiligheid

36.643

36.673

11.673

R-1153 Juvans Huiselijk geweld

11.643

11.673

11.673

Stichting Juvans

11.673

R-169 Integrale veiligheid

25.000

25.000

-

Veiligheidsregio

-

-

25.000

R-169 Integrale veiligheid

-

-

25.000

Gemeente Tilburg

25.000

Lasten per product