5. Mobiliteit en openbare ruimte

Begroting na wijziging € 16.165.280
Realisatie € 16.063.011
Resultaat € 102.269

Wat willen we bereiken?

Inwoners, bedrijven en overige gebruikers zijn tevreden over de inrichting, het onderhoud en het functioneren van de openbare ruimte. Ze zijn betrokken bij de beleidskeuzes en de uitvoering daarvan. We werken doelmatig samen aan duurzame instandhouding en verbetering.

In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?

Doelstelling 1: Behoud van goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid
Doelstelling 2: Meer duurzame vervoersbewegingen
Doelstelling 3: Tevreden en betrokken gebruikers van de openbare ruimte
Doelstelling 4: Een doelmatige en duurzame openbare ruimte

Wat deden we om de doelstellingen te realiseren?

Doelstelling 1: Behoud van goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid
Doelstelling 3: Tevreden en betrokken gebruikers van de openbare ruimte
Doelstelling 4: Doelmatig functionerende openbare ruimte

Programma-informatie

Indicatoren
Waar staat je gemeente

Wat heeft het gekost?

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000
OmschrijvingBegroting 2016 primitiefBegroting 2016 na wijzigingRekening 2016VerschilVoordeel/ nadeel
Begraven

Lasten

4384384392N

Baten

-239-239-245-5V

Saldo

198

198

195

-4

V

Parkeren

Lasten

2.6202.7862.502-285N

Baten

-2.966-2.873-2.726146N

Saldo

-345

-86

-225

-138

V

Riolering

Lasten

7.3087.3087.39385N

Baten

-7.932-7.932-8.040-108V

Saldo

-624

-624

-648

-23

V

Natuurgebieden

Lasten

24324325512N

Baten

-68-138-139-1V

Saldo

175

105

116

11

N

Verkeer

Lasten

4.0064.2922.932-1.360V

Baten

-16-16-833-817V

Saldo

3.990

4.276

2.099

-2.177

V

Hondenwacht

Lasten

45046150039N

Baten

-524-535-538-3V

Saldo

-74

-74

-38

36

N

Wegen, straten en pleinen

Lasten

10.84413.7158.740-4.975V

Baten

-198-548-730-182V

Saldo

10.645

13.167

8.010

-5.157

V

Openbaar groen

Lasten

5.6506.5855.780-805V

Baten

-421-321-28931N

Saldo

5.230

6.264

5.490

-774

V

Projecten Openbare ruimte

Lasten

41893242149N

Baten

-2730-112-112V

Saldo

145

93

129

37

N

Totaal programma

Lasten

31.976

35.921

28.782

-7.139

V

Baten

-12.637

-12.603

-13.653

-1.050

V

Saldo

19.339

23.319

15.130

-8.189

V

Stortingen reserves1.2451.3552.9701.615N
Onttrekkingen reserves-5.092-8.509-2.0376.472N
Totaal mutaties reserves-3.847-7.1539338.087N
Resultaat15.49216.16516.063-102V

Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000

Totaal

99

Het totale voordeel op dit programma, inclusief mutatie in de reserves is € 102.000. Dit voordeel is beperkt, omdat in dit programma voor- en nadelen worden verrekend met reserves. Voor parkeren wordt het voordeel gestort in de reserve parkeren, riolering in de reserve riolering en projecten openbare ruimte in de reserve IUP.
Grote voordelen binnen het programma zijn:

 • Doorschuiven projecten openbare ruimte (verkeer, wegen, groen): € 8 miljoen
 • Parkeren: € 138.000

Dit voordeel lichten we per product verder toe.

Parkeren

601

De lasten zijn € 285.000 lager dan begroot. De baten zijn € 146.000 lager dan begroot. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 138.000.
De lagere lasten worden verklaard door lagere dagelijks onderhoudskosten (€ 57.000) en er zijn minder parkeerautomaten aangeschaft of vervangen (€ 33.000). Daarnaast zijn de inhuurkosten voor bewaakte fietsenstalling lager dan begroot (€ 79.000).
De lagere baten worden verklaard door minder opgelegde naheffingsaanslagen (€ 110.000). De oorzaak is de invoering van het digitaal loket, beter betaalgedrag en minder parkeerders. Hiernaast waren de opbrengsten parkeergarages Oostwal en Bergoss lager (€ 36.000).
Het voordeel is gestort in de reserve parkeren (zie mutatie reserves).

Riolering

602

De lasten zijn € 85.000 hoger dan begroot. De baten zijn € 108.000 hoger dan begroot. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 23.000. Dit voordeel is gestort in de reserve riolering.
De hogere lasten van € 85.000 zijn het gevolg van meer inspecties, hogere onderhoudskosten van gemalen, drukriolering en preventief onderhoud.
De baten zijn € 108.000 hoger dan begroot. De hogere baten zijn het gevolg van de hogere belasting opbrengsten.

Verkeer

633

De lasten zijn € 1,36 miljoen lager uitgevallen dan begroot. De baten zijn € 817.000 hoger. Per saldo is er een voordeel van € 2,2 miljoen. Dit wordt vooral verklaard door:

 • Een voordeel van afgerond € 1,3 miljoen door lagere uitgaven aan IUP projecten voor de vervanging van verkeersregelinstallaties (VRI’s). Het gaat onder andere om de VRI’s Hertogensingel, Euterpelaan, Molenstraat, Julianasingel en Cereslaan. Door discussie over de verkeersafwikkeling centrum Oss zijn enkele grote vervangingen doorgeschoven naar 2017.
 • Een voordeel van € 871.000 door vertraging van aantal IUP projecten, die zijn toegelicht bij het product weten, straten, pleinen. Het betreft de bijdrage van verkeersmaatregelen binnen deze projecten. Voor een totaaloverzicht van de IUP-projecten op hoofdlijnen verwijzen we naar de Voortgangsrapportage IUP verderop in dit boekwerk.
 • Een nadeel van € 224.000 voor uitgaven aan verkeersveiligheidsonderzoeken zoals Koornstraat en Molenstraat.
 • Een voordeel van € 185.000 door ontvangen verkeerssubsidies.
 • Een voordeel van € 80.000 door een accentverschuiving van de bestede uren naar het product beleidsontwikkeling economie.

Wegen, straten en pleinen

622

Binnen dit onderdeel is er per saldo sprake van een voordeel van afgerond € 5,2 miljoen. Dat is grotendeels als volgt te verklaren:

 • Een voordeel van € 3,8 miljoen op de bijdrage vanuit de activiteit groot onderhoud en renovatie verhardingen aan IUP-projecten. Het gaat met name om de IUP-projecten Nieuwe Hescheweg, Zevenbergseweg, Spoorlaan Oost, Constantijnstraat Lith, Heesterseweg Geffen, Molenstraat Zuid en overig  asfaltonderhoud. De uitvoering van deze projecten vindt gedeeltelijk in 2017 plaats, een aantal projecten zijn volledig doorgeschoven naar 2017.
 • Een voordeel van € 1 miljoen door vertraging in IUP-projecten voor de vervanging van openbare verlichting. Voor een totaaloverzicht van de IUP-projecten op hoofdlijnen verwijzen we naar de Voortgangsrapportage IUP verderop in dit boekwerk.
 • Een voordeel van € 320.000 door een lagere urenbesteding als gevolg van 4 langdurig zieke stratenmakers en een accentverschuiving van uren naar dagelijks onderhoud groen.
 • Lagere kosten gladheidsbestrijding door een minder strenge winter en hogere kosten vegen.
 • Een nadeel van € 125.000 betreft hoofdzakelijk de extra verzoeken van nutsbedrijven voor graaf- en herstelwerkzaamheden voor het plaatsen van kabels en leidingen en het toezicht hierop. Deze kosten worden afgedekt door vergoedingen hiervoor.
 • Een nadeel van € 50.000 op de N329. Dat heeft te maken met de fasering van het project en de bijbehorende uitgaven. De hogere kosten worden grotendeels afgedekt door een bijdrage van de provincie Noord-Brabant.

Aan de batenkant is er een voordeel van € 182.000. Dit wordt vooral verklaard door:

 • De hiervoor genoemde hogere bijdrage aan nutsbedrijven en de bijdrage van de provincie Noord-Brabant voor de N329.

Openbaar groen

582

De lasten zijn € 800.000 lager dan begroot. Dit wordt verklaard doordat er een aantal projecten zijn doorgeschoven naar 2017. Het gaat om de volgende projecten:

 • Bomen Lith (€ 220.000)
 • Verkoop openbaar groen (€ 250.000)
 • Kastanjebomen (€ 100.000)
 • Het baggeren van sloten (120.000)
 • Impuls bomenbeleid (70.000).

Voor een totaaloverzicht van de IUP-projecten op hoofdlijnen verwijzen we naar de Voortgangsrapportage IUP verderop in dit boekwerk.

Stortingen reserves

1580

Er is € 1,7 miljoen meer gestort dan begroot voor de reserve IUP in verband met het doorschuiven van IUP-projecten naar 2017.
Voor een totaaloverzicht van de IUP-projecten op hoofdlijnen verwijzen we naar de Voortgangsrapportage IUP verderop in dit boekwerk.

Onttrekkingen reserves

2580

Uit de reserves is € 6,5 miljoen minder onttrokken dan begroot.

 • In verband met het doorschuiven van IUP-projecten naar 2017 is er minder onttrokken aan de volgende reserves; € 4,2 miljoen reserve IUP; € 1 miljoen reserve OV en € 1,1 miljoen reserve VRI.
 • Daarnaast hebben we per saldo € 145.000 minder onttrokken uit de reserve parkeren. Begroot was een onttrekking van € 403.000. Het parkeerbedrijf heeft de laatste jaren verlies geleden, we zien dat de verliezen de afgelopen jaren wel afnemen.

Uit het totale verschil op de reserves blijkt dat er voor € 8 miljoen aan IUP projecten naar 2017 doorgeschoven is. Uit de toelichting op de producten hiervoor blijkt dat dit bedrag als volgt is samengesteld: € 3,8 miljoen op het wegen, € 1,3 miljoen op groot onderhoud verkeersregelinstallaties, € 1 miljoen op openbare verlichting, 1 miljoen op groen en € 871.000 op groot onderhoud en renovatie verkeer.

Overzicht subsidies

Naam

Rekening 2015

Begroting 2016

Rekening 2016

Programma 5. Mobiliteit en openbare ruimte

4.109

5.336

5.336

Verkeer

4.109

5.336

5.336

R-1029 Buurtbusverenigingen

4.109

5.336

5.336

Buurtbus Oijen - Megen

1.437

Buurtbusvereniging lijn 262 Maasdorpen

1.239

Buurtbusvereniging Schaijk

1.330

Groot Ravenstein Buurtbusvereniging

1.330

Lasten per product