6. Duurzaamheid, milieu en buitengebied

Begroting na wijziging € 1.435.490
Realisatie € 977.264
Resultaat € 458.226

Wat willen we bereiken?

We hebben de ambitie om zo duurzaam mogelijk te zijn met uiteindelijk een plaats in de top 3 van meest duurzame Brabantse gemeenten. Een duurzaam Oss voorziet in de behoefte van vandaag zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Een balans tussen nu en de toekomst, en een balans tussen mens (people), natuur (planet) en economie (profit). In dit programma staat de duurzaamheidspijler planet centraal. We hebben pittige ambities waarin iedereen een rol heeft. Voorlichting aan inwoners, participatie van inwoners, bedrijven en verenigingen en educatie aan onze jeugd zijn belangrijk om duurzaamheid van ons allemaal te maken en met elkaar resultaat te boeken. In onze eigen activiteiten als gemeente willen we het goede voorbeeld geven.
Binnen planet hebben we drie thema's: energie, afval en grondstoffen, en natuur en klimaat (Duurzaamheidscirkel Oss).

In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?

Algemeen
Doelstelling 1: Een energieneutrale gemeente in 2050, met als tussenstap 14% opgewekte duurzame energie in 2020
Doelstelling 2: Het verminderen van het gebruik van grondstoffen en afval: in 2020 75% afvalscheiding en maximaal 96 kilo restafval per inwoner
Doelstelling 3: De kwaliteit van onze natuur verbeteren en Oss groener maken: onze score in de Telos-meting verbeteren
Doelstelling 4: Een klimaatbestendige gemeente: in 2050 zijn we hitte- en waterproof
Doelstelling 5: We werken aan de ambitie om tot de top 3 van meest duurzame Brabantse gemeenten te behoren

Wat deden we om de doelstellingen te realiseren?

Algemeen
Doelstelling 1: Een energieneutrale gemeente in 2050, met als tussenstap 14% opgewekte duurzame energie in 2020
Doelstelling 2: Het verminderen van het gebruik van grondstoffen en afval: in 2020 75% afvalscheiding en maximaal 96 kilo restafval per inwoner
Doelstelling 3: De kwaliteit van onze natuur verbeteren en Oss groener maken: onze score in de Telos-meting verbeteren
Doelstelling 4: Een klimaatbestendige gemeente: in 2050 zijn we hitte- en waterproof
Doelstelling 5: We werken aan de ambitie om tot de top 3 van meest duurzame Brabantse gemeenten te behoren

Programma-informatie

Indicatoren
Waar staat je gemeente

Wat heeft het gekost?

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000
OmschrijvingBegroting 2016 primitiefBegroting 2016 na wijzigingRekening 2016VerschilVoordeel/ nadeel
Afvalverwijdering particulieren

Lasten

11.15011.79112.606814N

Baten

-12.333-12.885-14.340-1.455V

Saldo

-1.184

-1.094

-1.734

-640

V

Afvalverwijdering bedrijven

Lasten

395496472-24N

Baten

-487-503-533-30V

Saldo

-92

-7

-61

-54

V

Advisering en handhaving milieu

Lasten

2.0132.2101.519-691V

Baten

0011N

Saldo

2.013

2.210

1.520

-690

V

Projecten milieu en buitengebied

Lasten

9721.2651.2694N

Baten

00-135-135V

Saldo

972

1.265

1.133

-132

V

Beleidsontwikkeling Afval

Lasten

0000N

Baten

0000N

Saldo

0

0

0

0

N

Totaal programma

Lasten

14.530

15.763

15.866

103

N

Baten

-12.820

-13.388

-15.007

-1.619

V

Saldo

1.710

2.375

859

-1.515

V

Stortingen reserves00568568N
Onttrekkingen reserves-378-939-450489N
Totaal mutaties reserves-378-9391181.057N
Resultaat1.3331.435977-458V

Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000

Afvalverwijdering particulieren

626

De lasten zijn € 814.000 hoger dan begroot en de baten zijn € 1.455.000 hoger dan begroot. Beide verschillen hebben vooral te maken met het gewijzigde afvalbeleid. Op dit product is er aan lasten en baten kant de kunststof-inzameling voor Oss en regiogemeenten verrekend aangezien Oss lid is van Midwaste. Voor ingezamelde kunststoffen ontvangen we een vergoeding, voor inzameling betalen we geld. Na verrekening van de kunststoffen is er op dit product per saldo een voordeel van € 568.000. Door meer afvalscheiding wordt meer kunststof opgehaald en blijft er minder restafval over, dit leidt tot lagere verwerkingskosten voor restafval. Door uitgestelde investeringen zijn de onderhoudskosten en kapitaallasten van de voertuigen lager. Het resultaat is in de reserve gestort.

Advisering en handhaving milieu

644

De lasten zijn € 690.000 lager dan begroot. Dit komt door lagere uitgaven aan bodemonderzoek en bodemsanering (€ 157.000). Er zijn diverse projecten doorgeschoven naar 2017. Deze zijn niet uitgevoerd omdat realisatie afhankelijk is van externe partijen. Het gaat om de doorstroom Lithse Ham en het ecologisch bermbeheer, dit betreft een bedrag van € 241.000.
Daarnaast heeft de OBDN minder controles uitgevoerd, dit geeft een voordeel van € 375.000. We stellen voor om een deel van het budget over te hevelen naar 2017.

Projecten milieu en buitengebied

642

De baten zijn € 135.000 hoger dan begroot. Dit komt doordat we een subsidie hebben ontvangen van de provincie Noord-Brabant met betrekking tot het project biodiversiteit agrarisch landschap (€ 67.000) en een bijdrage van het afvalfonds in de kosten voor het zwerfafval (€ 69.000).

Stortingen reserves

1625

In de reserve is € 568.000 gestort. Het positieve resultaat op afval, dat hiervoor is toegelicht, is in de reserve afvalstoffenheffing gestort. In de begroting werd rekening gehouden met een te kort van € 72.000.

Onttrekkingen reserves

2625

Uit de reserve bodemsanering is € 157.000 minder onttrokken dan begroot. Dat heeft met name te maken met het hiervoor beschreven doorschuiven van een aantal bodemsaneringsprojecten. Daarnaast is een bedrag van € 241.000 minder onttrokken uit de reserve groenfonds (€ 157.000) doordat een aantal projecten zijn doorgeschoven naar 2017. Het gaat om de doorstroom Lithse Ham en het ecologisch bermbeheer.

Overzicht subsidies

Naam

Rekening 2015

Begroting 2016

Rekening 2016

Programma 6. Duurzaamheid, milieu en natuur

65.000

29.740

29.740

Projecten milieu en buitengebied

65.000

29.740

29.740

R-135 Stg Landschapsbeheer Oss

65.000

29.740

29.740

St. Landschapsbeheer Oss

29.740

Lasten per product