7. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Begroting na wijziging € 7.225.437
Realisatie € 7.775.656
Resultaat € -550.218

Wat willen we bereiken?

Oss is een krachtige gemeente. Een stad met prachtige kernen in een afwisselend buitengebied. In Oss is het fijn wonen, met veel variatie, kwaliteit en voorzieningen. Dat willen we behouden en versterken. Sociale cohesie is daarbij belangrijk.
Het doel is een aantrekkelijke stad. Dat betekent een bruisend centrum om te winkelen, te recreëren en te wonen, maar ook bedrijvigheid voor werkgelegenheid voor de stad en de regio.
We versterken de woningmarkt volgens de speerpunten uit de woonvisie. Een belangrijk speerpunt is de integrale benadering van wonen, welzijn en zorg. Mensen met een specifieke woonbehoefte willen we zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen. Een ander speerpunt is de beschikbaarheid van voldoende betaalbare huurwoningen.

In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?

Algemeen
Doelstelling 1: Samenhang en maatwerk in onze ruimtelijke ordening
Doelstelling 2: Een passend, geschikt en duurzaam (t)huis voor iedereen
Doelstelling 3: Een krachtig stadscentrum
Doelstelling 4: Maatwerk in de wijken en kernen
Doelstelling 5: Nieuw evenwicht in een veranderend buitengebied

Wat deden we om de doelstellingen te realiseren?

Algemeen
Doelstelling 1: Samenhang en maatwerk in onze ruimtelijke ordening
Doelstelling 2: Een passend, geschikt en duurzaam (t)huis voor iedereen
Doelstelling 3: Een krachtig stadscentrum
Doelstelling 4: Maatwerk in de wijken en kernen
Doelstelling 5: Nieuw evenwicht in een veranderend buitengebied

Programma-informatie

Indicatoren
Waar staat je gemeente

Wat heeft het gekost?

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000
OmschrijvingBegroting 2016 primitiefBegroting 2016 na wijzigingRekening 2016VerschilVoordeel/ nadeel
Ruimtelijke ordening

Lasten

2.0212.5392.61878N

Baten

-181-181-245-64V

Saldo

1.839

2.358

2.372

15

N

Volkshuisvesting

Lasten

5.2155.2925.487195N

Baten

-2.940-2.140-2.550-411V

Saldo

2.276

3.152

2.936

-216

V

Woningbouwcomplexen

Lasten

1.6038.2918.33444N

Baten

-1.603-8.443-8.886-443V

Saldo

0

-153

-552

-399

V

Strategische projecten/samenwerking

Lasten

2.7639281.389461N

Baten

00-48-48V

Saldo

2.763

928

1.341

413

N

Totaal programma

Lasten

11.602

17.050

17.827

778

N

Baten

-4.724

-10.764

-11.730

-966

V

Saldo

6.878

6.286

6.097

-188

V

Stortingen reserves2102.3262.795469N
Onttrekkingen reserves-816-1.386-1.116270N
Totaal mutaties reserves-6069401.678739N
Resultaat6.2727.2257.776550N

Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000

Volkshuisvesting

593

Per saldo zijn de lasten € 195.000 hoger dan begroot. Dit komt onder andere door de volgende oorzaken:

 • We hebben € 71.000 aan kosten voor het beheer van de startersleningen en de duurzaamheidsleningen. Deze kosten zijn 0,5% van het totaalbedrag aan leningen. We ramen deze kosten niet omdat we niet weten wat het totaalbedrag aan leningen is op de datum van 31 december. We hebben afgesproken om deze datum te gebruiken om de kosten van beheer te berekenen. Hier staat een onttrekking uit de reserve tegenover.
 • Er is een nadeel van € 122.000 op volkshuisvestingsbeleid door extra kosten aan de verbouwing van de Potgieterstraat (€ 40.000), een woonmonitor (€ 10.000) en extra lasten door uren (€ 72.000).
 • We hebben een nadeel van € 71.000 door hogere kosten voor de OBDN.
 • Daarnaast is er een voordeel van € 50.000 op het onderdeel handhaving van bouwregelingen. Hier hebben we minder uren aan besteed en we hebben meer dwangsommen opgelegd dan begroot.

De baten zijn € 411.000 hoger dan begroot.

 • We hebben € 147.000 ontvangen bedrag als bijdrage van de verkopers van woningen. De kopers van deze woningen krijgen een starterslening van ons. Het bedrag dat wij ontvangen is 1% van de koopsom van de woning. Het totaalbedrag is vooraf niet in te schatten.
 • We hebben bijna € 60.000 ontvangen door de liquidatie van het vlagheidefonds (duurzame energie). Onze bijdrage hierin hebben we betaald uit de ontvangsten Besluit Locatiegebonden Subsidie en subsidie goedkope  koop. Wij waren deelnemer in deze gemeenschappelijke regeling. Bij het onderdeel bestemming rekeningresultaat stellen we voor dit bedrag over te hevelen. Ook hebben wij € 20.000 ontvangen als bijdrage van deelnemers aan het project wonen in Oss.
 • We hebben een voordeel van € 142.000 komt door ontvangsten in verband met de advisering aan de provincie Noord-Brabant rondom zogenaamde BRIKS taken (bouw-, reclame-, inrit-, kap- en sloopvergunningen). Deze taak voert de gemeente tijdelijk uit, in 2017 zetten we deze advisering voort en voor 2018 komt later dit jaar duidelijkheid.
 • We hebben hogere baten van per saldo € 50.000 voor leges. Bij de programmabegroting 2017-2020 hebben we hier een nadeel gemeld van € 800.000. Door meer afgegeven vergunningen in het laatste kwartaal zijn de opbrengsten uiteindelijk iets meegevallen.

Woningbouwcomplexen

636

Woningbouw is een budgettair neutrale activiteit, onderdeel van het grondbedrijf. Het saldo van lasten en baten van alle woningbouwcomplexen inclusief mutaties in reserves en voorzieningen wordt uiteindelijk verrekend met de grondvoorraad op de balans van de gemeente.

Per saldo zijn de lasten op de diverse woningbouwcomplexen € 1,75 miljoen lager geweest dan geraamd in 2016. De grootste afwijking is op complex Piekenhoef waar € 1,5 miljoen minder werd uitgegeven.

De baten zijn per saldo € 495.000 hoger dan geraamd. Dit komt door onder andere hogere opbrengsten op een aantal complexen (in totaal € 2,3 miljoen) en een aantal nadelen ( in totaal € 1,8 miljoen). De belangrijkste hogere opbrengsten zijn Piekenhoef (€ 850.000) en de Oude Baan Geffen ( € 650.000). De lagere opbrengsten worden verklaard door de Weverstraat (€ 1,36 miljoen) en de Wilgendaal ( € 380.000).

Per saldo is de voorraad onderhanden werk binnen het grondbedrijf met € 5,3 miljoen afgenomen. Dit is € 1,8 miljoen meer dan verwacht.

Voor een uitgebreide toelichting op het rekeningresultaat van het grondbedrijf verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid verderop en naar het Meerjarenprogramma Grondbedrijf (MPG).

Strategische projecten/samenwerking

653

De lasten zijn € 461.000 hoger dan begroot. Dit komt vooral doordat er extra kosten zijn gemaakt voor interne uren. We hebben extra tijd besteed aan een aantal projecten. Dit zijn projecten op het gebied van strategische advisering, As-50, duurzame energie en ruimte, taskforce centrum en de visie toerisme en recreatie.

Stortingen reserves

1592

Per saldo hebben we € 469.000 meer gestort in de reserves. Dit heeft een aantal oorzaken:
Woningbouw:

 • In de algemene bedrijfsreserve is € 165.000 meer gestort dan geraamd voornamelijk als gevolg van een hogere winstname bij Piekenhoef.
 • In de reserve groenfonds landelijk gebied is €157.000 gestort, hiervoor was geen ramingsbedrag opgenomen.

Daarnaast hebben we € 147.000 in de reserve Volkshuisvesting gestort. Het gaat om de verkopersbijdragen die we hebben ontvangen. We storten het in de reserve om in de toekomst de beheerkosten te kunnen betalen.

Onttrekkingen reserves

2592

We hebben € 270.000 meer onttrokken uit de reserves. Dit heeft komt door de volgende zaken:

 • We hebben € 159.000 minder uit de reserve Ruimtelijke fysieke gebiedsontwikkeling gehaald omdat we op het voor de taskforce centrum minder uit hebben gegeven. Het budget voor het centrum blijft in de reserve beschikbaar.
 • We onttrokken € 94.000 minder uit de reserve ontwikkeling windpark.
 • We hebben voor de beheerkosten 2016 van de startersleningen een bedrag van € 70.000 uit de reserve Volkshuisvesting gehaald.
 • Voor woningbouwcomplexen is de onttrekking aan de algemene bedrijfsreserve € 78.000 lager geweest dan geraamd. Dit komt door onder andere lagere kosten aan het marketing communicatieplan en lagere kosten bij complex Weverstraat Geffen is een geraamde verliesname in 2016 niet aan de orde.

Overzicht subsidies

Binnen dit programma worden geen subsidies verstrekt.

Lasten per product