Wat willen we bereiken?

In Oss willen we een toename van de werkgelegenheid en een goed vestigingsklimaat voor de bestaande en nieuwe bedrijven. In de regio Noordoost Noord-Brabant is Oss dé werkstad. We houden het huidige bedrijfsleven in Oss door goed accountmanagement met veel aandacht voor samenwerken en verbinden. We bieden nieuwe vestigers gevarieerde en goed ontsloten vestigingsmogelijkheden en een passende arbeidsmarkt. Ook goede mogelijkheden voor de beleving van vrije tijd dragen bij aan het vestigingsklimaat.

In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?

Algemeen
Doelstelling 1: Oss staat in de top 4 van logistieke hotspots in Nederland
Doelstelling 2: Oss wordt herkend als dé ‘Industrial hotspot’ voor medicijnontwikkeling en productie in Nederland
Doelstelling 3: Oss is toonaangevend in vlees en vleesvervangers
Doelstelling 4: Osse ontwikkel- en maakbedrijven zijn vernieuwend
Doelstelling 5: Oss scoort onder onze inwoners en bezoekers een tevredenheid van 90% over de toeristisch-recreatieve voorzieningen. De werkgelegenheid in de vrijetijdseconomie blijft gelijk (of stijgt waar mogelijk)

Wat deden we om de doelstellingen te realiseren?

Algemeen
Doelstelling 1: Oss staat in de top 4 van logistieke hotspots in Nederland
Doelstelling 2: Oss wordt herkend als dé ‘Industrial hotspot’ voor medicijnontwikkeling en productie in Nederland
Doelstelling 3: Oss is toonaangevend in vlees en vleesvervangers
Doelstelling 4: Osse ontwikkel- en maakbedrijven zijn vernieuwend
Doelstelling 5: Oss scoort onder onze inwoners en bezoekers een tevredenheid van 90% over de toeristisch-recreatieve voorzieningen. De werkgelegenheid in de vrijetijdseconomie blijft gelijk (of stijgt waar mogelijk)

Programma-informatie

Indicatoren
Waar staat je gemeente

Wat heeft het gekost?

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000
OmschrijvingBegroting 2016 primitiefBegroting 2016 na wijzigingRekening 2016VerschilVoordeel/ nadeel
Evenementen en stadspromotie

Lasten

483569529-40V

Baten

-10-10-21-11V

Saldo

473

559

508

-51

V

Kermissen en Markten

Lasten

426426418-8N

Baten

-374-339-30830N

Saldo

52

87

109

22

N

Recreatie en toerisme

Lasten

742744548-195V

Baten

-37-37-65-28V

Saldo

705

706

483

-223

V

Haven

Lasten

8978971.019122N

Baten

-522-508-515-7V

Saldo

375

389

504

115

N

Overige bedrijfsmatige activiteiten

Lasten

1.73612.1779.090-3.087N

Baten

-1.679-10.116-7.2032.913N

Saldo

57

2.061

1.888

-173

V

Industrieterreinen

Lasten

1.40812.53017.2884.758N

Baten

-1.408-13.513-10.6472.866N

Saldo

0

-982

6.642

7.624

N

Beleidsontwikkeling Lokale economie

Lasten

8878871.180293N

Baten

00-59-59V

Saldo

887

887

1.121

234

N

Economische zaken

Lasten

0000N

Baten

0000N

Saldo

0

0

0

0

N

Totaal programma

Lasten

6.578

28.229

30.072

1.843

N

Baten

-4.030

-24.522

-18.817

5.705

N

Saldo

2.548

3.707

11.255

7.548

N

Stortingen reserves1802.0192.282263N
Onttrekkingen reserves-582-3.366-11.079-7.714V
Totaal mutaties reserves-402-1.346-8.797-7.450V
Resultaat2.1462.3602.45897N

Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000

Recreatie en Toerisme

651

De lasten zijn € 195.000 lager dan begroot. Dit komt omdat er minder uren zijn besteed aan toerisme en recreatie. De medewerkers hebben hun uren vooral besteed aan de activiteiten beleidsontwikkeling economie en projecten milieu en duurzaamheid. Hier zijn de kosten de tijdbesteding veel hoger dan geraamd.

Haven

614

De kosten zijn € 122.000 hoger dan geraamd. Dit komt doordat er meer uren zijn besteed door de formatie-uitbreiding havenbeheerder en havenmeester (€ 90.000). Daarnaast hebben we hogere kosten gehad aan het dagelijks onderhoud van de haven (€ 46.000).

Overige bedrijfsmatige activiteiten

630

De lasten zijn € 3,1 miljoen lager uitgevallen dan begroot. De baten zijn € 2,9 miljoen lager.

Industrieterreinen is een budgettair neutrale activiteit, onderdeel van het grondbedrijf. Het saldo van lasten en baten van alle industriecomplexen inclusief mutaties in reserves en voorzieningen wordt uiteindelijk verrekend met de grondvoorraad op de balans van de gemeente.

Opvallende posten hierin zijn:

 • Op een aantal complexen werd € 1,8 miljoen minder uitgegeven, met name bij Elzeneind, Centrumplan Berghem, Megen Zuid en Groenstraat Haren. Bij de complexen Talentencampus en V&D locatie waren de uitgaven 0,8 miljoen hoger dan geraamd in 2016. Per saldo zijn de kosten € 1 miljoen lager.
 • De verkoopopbrengsten zijn € 4,5 miljoen lager dan geraamd en wordt met name veroorzaakt door tegenvallende verkopen bij Talentencampus, Elzeneindlocatie, Soos 66 en Centrumplan Geffen.
 • De kosten voor beheercomplexen zijn € 1,3 miljoen hoger dan geraamd, voornamelijk door de verwerving van grond. Daarnaast hebben we hogere opbrengsten als gevolg van de doorverkoop van de verworven grond van € 1,1 miljoen en verkoopopbrengsten die € 0,3 miljoen hoger waren dan de boekwaarde.
 • De opbrengsten bij verhuurde panden en percelen zijn € 198.000 hoger geweest door een verkoop van grond (€ 170.000) en hogere huur- en pachtopbrengsten (€ 28.000).

Industrieterreinen

595

De lasten zijn € 4,8 miljoen hoger uitgevallen dan begroot. De baten zijn € 2,9 miljoen lager.

Industrieterreinen is een budgettair neutrale activiteit, onderdeel van het grondbedrijf. Het saldo van lasten en baten van alle industriecomplexen inclusief mutaties in reserves en voorzieningen wordt uiteindelijk verrekend met de grondvoorraad op de balans van de gemeente.

Opvallende posten hierin zijn:

 • We hebben € 2,3 miljoen lagere kosten. Dit wordt met name veroorzaakt door het complex Vorstengrafdonk.
 • We hebben een nadeel van € 7,5 miljoen extra gestort in de voorziening Heesch-West. Dit bedrag hebben we betaald uit de verlaging van de risico reserve Heesch-West (€ 0,7 miljoen) en we hebben € 6,8 miljoen onttrokken uit de algemene reserve. Dit is conform de programmabegroting 2017-2020.
 • Als gevolg van de discussies over de gemeenschappelijke regeling Heesch-West zijn er nog geen gronden ingebracht. Dit betekent dat we de voorziening nog niet hebben ingezet. Hierdoor zijn zowel de kosten als opbrengsten € 5,6 miljoen lager.
 • Bij de complexen zijn de verkoopopbrengsten € 4 miljoen lager geweest dan geraamd. De afwijking wordt veroorzaakt door Vorstengrafdonk.
 • In 2016 is sprake geweest van een aantal verwervingen van gronden. Voor een bedrag van € 5,2 miljoen werd industriegrond in erfpacht gegeven en voor een bedrag van € 1,4 miljoen gaat het om erfpacht van gronden ten behoeve van woningbouw. Dit heeft geleid tot een voorraad toename van € 6,6 miljoen.

Beleidsontwikkeling lokale economie

596

We hebben een nadeel van € 293.000. Dit komt grotendeels doordat we meer uren hebben besteed aan dit onderdeel. Het gaat om een bedrag van € 238.000. € 40.000 hiervan is voor Pivot Park, deze kosten hebben we gedeclareerd bij het Pivot Park zelf. Daarnaast hebben we een nadeel van € 43.000 omdat de bijdrage aan het regiofonds dit jaar € 43.000 meer heeft gekost.

Stortingen reserves

1594

Per saldo hebben we € 263.000 meer gestort in de reserves. Dit heeft een aantal oorzaken:

 • Bij industrieterreinen is de storting in de algemene bedrijfsreserve zijn € 131.000 beneden de raming gebleven. Bij de Geer en de Bulk is de storting lager geweest door de tegenvallende verkopen, waardoor de winstname  € 152.000 lager was. Bij Waalboss is een nog te ontvangen bijdrage van € 27.000 opgenomen, die in de algemene bedrijfsreserve is gestort.
 • Voor herstructureringsplannen is de storting in de algemene bedrijfsreserve is € 47.000 hoger dan geraamd in verband met afsluiting van Ussenstraat en de Vlaam. Voor de noodzakelijke aanvulling van de reserve plan-economische risico's is een  storting van € 30.000 gedaan.
 • De  storting in de algemene bedrijfsreserve is voor beheerscomplexen € 102.000 hoger dan geraamd als gevolg van verkoopopbrengsten die hoger waren dan de boekwaarde.
 • Daarnaast is de storting in de algemene bedrijfsreserve € 168.000 hoger geweest als gevolg van hogere huur- en pachtopbrengsten en een verkoopopbrengst.

Onttrekkingen reserves

2594

De onttrekking uit de reserves is € 7.714.000 hoger geweest dan geraamd:

 • Om de voorziening Heesch-West op peil te brengen zijn er onttrekkingen aan reserves gedaan. We hebben € 6,8 miljoen onttrokken aan de algemene reserve en € 0,7 miljoen aan de risicoreserve Heesch West.
 • Voor herstructureringsplannen is de onttrekking aan de algemene bedrijfsreserve is € 174.000 lager dan geraamd. Enerzijds is er een hogere onttrekking van € 463.000 geweest voor bijstelling van de voorziening programmaprojecten ( € 184.000), aanzuivering van de reserve plan-economische risico's (€ 30.000) en aanvulling van de voorziening in verband met niet-materiële activa te weten de locatie V&D (€ 237.000) en Schaepskooi (€ 13.000). Anderzijds hebben geraamde onttrekkingen tot een totaalbedrag van € 290.000 niet in 2016 plaatsgevonden, het betreft met name Schaepskooi, Centrumplan Geffen en Megen Zuid.

Overzicht subsidies

Naam

Rekening 2015

Begroting 2016

Rekening 2016

Programma 8. Economie en vrije tijd

552.981

547.848

490.389

Evenementen en stadspromotie

242.805

220.094

162.634

R-1019 Carnavalsverenigingen

2.961

3.287

2.961

C.V. de Knorrepotten

329

Carnaval Herpen Stichting

329

Carnaval Ravenstein Stichting

329

Carnavalsver. de Doordouwers

329

Carnavalsver. de Kleidonkers

329

Carnavalsver. De Nachtgravers Overlangel

329

Carnavalsver.De Keiendonkers

329

Carnavalsvereniging De Bokkenrijders

329

Carnavalsvereniging De Kiepenrijers

329

R-1020 Oranjecomitees

5.784

5.688

4.951

D.D.D.D.N. Oranjecomite

209

Evenementen Stichting Geffen

1.155

Huisseling Oranjecomite

60

Jeugdbelangen Overlangel/Neerloon en Keent Stichting

135

Oranje-Comite Berghem

1.794

Oranjecomite Lithoijen en Teeffelen

208

Oranjecomite Maren Kessel/'t Wild

246

Ravenstein Oranjecomite

590

Stichting Koningdag Lith

554

R-1021 St.Nicolaascomitees

2.543

2.758

2.357

Evenementen Stichting Geffen

429

Jeugdbelangen Overlangel/Neerloon en Keent Stichting

102

Jeugdwerk DDDD

158

Ouderver. Basisschool De Linde

98

Ouderver. Lambertusschool Haren

99

Oudervereniging Lithoyen Teeffelen

157

Sinterklaascomite Huisseling

93

St Nicolaascomite

221

St Nicolaascomite Lith

418

St Nicolaascomite Maren-Kessel

185

St Nikolaascomite Ravenstein

397

St. Nikolaascomm. Herpen/Koolwijk

R-1037 Herpen in woord en beeld

327

327

327

Woord en Beeld Stichting

327

R-1038 Stichting Kiossk

7.771

7.771

7.771

Stg. Vrienden van de Kiossk

7.771

R-1039 Stichting Oss Cultureel

11.597

11.597

11.597

Stichting vrienden Oss Cultureel

11.597

R-1040 Ravenstein bij Kaarslicht

6.023

-

-

R-1041 Werkgroep Cultuur

2.913

2.913

2.913

St Werkgroep Cultuur Ravenstein

2.913

R-1079 Geschiedschrijving Oss

1.000

920

3.000

Frans Heeren Ontwerpbureau

500

Heemkundewerkgroep Vladerack Geffen

500

St.Historische collectie Ziekenhuis Bernhoven

500

Stg Everardus Wittebroeders

500

Stichting vestingwerken Ravenstein

500

Stichting Volledig Incorrect/Berge dur ut lint

500

R-1080 Koninginnedag Basisscholen

641

2.152

1.176

Basisschool De Korenaer

569

Ouderraad de Teugelaar

356

Ouderraad OBS de Kleine Wereld

251

R-1096 Eenmalige Evenementen

78.570

84.647

77.545

Global POWWOW

30.000

Kunst aan de Maaskant Stg.

2.000

Mozaïekfestival Oss

2.500

Organisatoren van het vierde beeld

1.500

St. Muziektheater Maasmeandering

5.000

Stg Centrummanagement Oss

16.624

Stg Sportevenementen Oss

4.810

Stichting Ambachtelijk Oss

4.111

Stichting Feesten St. Barbara

1.500

Stichting Muze Misse

5.000

Stichting Popwaarts

1.500

Stichting vrienden Oss Cultureel

2.500

Summer Vocals

500

R-1111 Stg-en Carnavalsvieringen

12.954

13.314

13.315

Carnavalsstichting Rottenrijk

1.348

CS de Veldhazen

1.710

Stichting Carnaval Knollenrijk Berghem

3.419

Stichting Carnavalsviering Oss

6.838

R-1112 Imkerverenigingen

324

323

324

Bijenhoudersver. St. Ambrosius

162

Nederlandse Bijenhoudersvereniging

162

R-1178 Het vierde beeld

3.647

3.647

3.647

Organisatoren van het vierde beeld

3.647

R-1254 Winterland

75.000

50.000

-

R-166 St Boerenbruidsparen

250

250

250

Stichting boerenbruidsparen

250

R-173 Subsidie Maasdijk Marathon

15.500

15.500

15.500

Stg Sportevenementen Oss

15.500

R-174 Subsidie Kunst aan de Maas

15.000

15.000

15.000

Stg. de Maasmeanders

15.000

Recreatie en toerisme

310.176

327.754

327.755

R-1061 Stichting Landschapsbeheer

5.461

5.461

5.461

St. Landschapsbeheer Oss

5.461

R-1062 IVN

5.510

5.510

5.510

I.V.N. Oss

5.510

R-1067 De Beestenbergh

10.972

10.972

10.972

Kinderboerderij Berghem

10.972

R-1068 Speeltuin Elckerlyc

52.931

53.931

53.931

st Speeltuin

53.931

R-1133 Regio-VVV

89.731

90.800

90.800

Regio VVV Meierij & N-O Brabant

90.800

R-1134 Bezoekerscentrum Slabroek

101.576

102.786

102.786

St. Natuurcentrum De Maashorst

102.786

R-1198 ToerismeOss.nl

13.695

13.695

13.695

St. Bibliotheek Oss

13.695

R-1250 lokale recreatie en toerisme

14.300

28.599

28.600

St. Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein

14.300

Toeristisch Informatiecentrum Megen Op de Kaart

14.300

R-1261 Maasmeanders

16.000

16.000

16.000

Stg. de Maasmeanders

16.000

Lasten per product