9. Bestuur, organisatie en dienstverlening

Begroting na wijziging € 22.366.830
Realisatie € 21.452.715
Resultaat € 914.115

Wat willen we bereiken?

Als bestuur en organisatie stellen we de kracht van de samenleving centraal en willen we daar optimaal gebruik van maken. Dat wil zeggen van (burger)kracht van mensen, van netwerken en van samenwerkingsmogelijkheden. Dat leidt tot een toenemende interactie met en betrokkenheid van inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers. De zeggenschap en verantwoordelijkheid van de maatschappij wordt verder verstevigd.
Om de kracht van de samenleving te benutten en de rol van de overheid te veranderen zijn we op een andere manier aan het werken en organiseren. Dit vraagt transparantie in het proces van besluitvorming en een organisatie die samenwerkt, co-creatie met anderen aangaat, oplossingsgericht is en zorgt voor een goede dienstverlening.

In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?

Doelstelling 1: Transparant, interactief en zorgvuldig besturen
Doelstelling 2: Doorontwikkelen van de (netwerk)organisatie
Doelstelling 3: Een professionele en efficiënte dienstverlening
Doelstelling 4: Een betere (digitale) informatievoorziening
Doelstelling 5: Een digitaal toegankelijke overheid met een vangnet voor niet digivaardigen

Wat deden we om de doelstellingen te realiseren?

Doelstelling 1: Transparant, interactief en zorgvuldig besturen
Doelstelling 2: Doorontwikkelen van de (netwerk)organisatie
Doelstelling 3: Een professionele en efficiënte dienstverlening
Doelstelling 4: Een betere (digitale) informatievoorziening
Doelstelling 5: Een digitaal toegankelijke overheid met een vangnet voor niet digivaardigen

Programma-informatie

Indicatoren
Waar staat je gemeente

Wat heeft het gekost?

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000
OmschrijvingBegroting 2016 primitiefBegroting 2016 na wijzigingRekening 2016VerschilVoordeel/ nadeel
Resultaat kostenplaatsen

Lasten

73.96625.08924.599-491N

Baten

-58.592-4.855-5.732-877V

Saldo

15.374

20.235

18.867

-1.368

V

Raad en raadscommissies

Lasten

1.1821.1921.22835N

Baten

-2-202N

Saldo

1.180

1.190

1.228

38

N

Bevolking

Lasten

94294295715N

Baten

-334-334-31519N

Saldo

608

608

641

34

N

College

Lasten

1.7291.5862.000414N

Baten

00-98-98V

Saldo

1.729

1.586

1.903

317

N

Vastgoedadministratie

Lasten

39038942839N

Baten

-17-17-59-42V

Saldo

373

372

369

-3

V

Rij-/reis-/identiteitsdocumenten

Lasten

1.4231.5981.64849N

Baten

-1.160-1.335-1.449-114V

Saldo

263

263

198

-65

V

Wijkgericht werken

Lasten

938938917-21V

Baten

0000N

Saldo

938

938

917

-21

V

Rekenkamer

Lasten

506339-25V

Baten

0000N

Saldo

50

63

39

-25

V

Verkiezingen

Lasten

118118108-10V

Baten

0000N

Saldo

118

118

108

-10

V

Totaal programma

Lasten

80.738

31.917

31.922

6

N

Baten

-60.106

-6.544

-7.653

-1.109

V

Saldo

20.633

25.373

24.270

-1.103

V

Stortingen reserves205283501218N
Onttrekkingen reserves-1.363-3.290-3.318-28V
Totaal mutaties reserves-1.158-3.006-2.817189N
Resultaat19.47522.36721.453-914V

Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000

Resultaat kostenplaatsen

604

Het resultaat van de kostenplaatsen bestaat uit meerdere onderdelen, waarbij ook de mutaties in reserves betrokken moeten worden.
Op de kostenplaatsen is er per saldo een voordeel van bijna €1,4 miljoen (exclusief reserves). Inclusief reserves is dit voordeel € 1,2 miljoen. Dit resultaat is tot stand gekomen op bijna 60 kostenplaatsen. Aan de lastenkant zijn hoofdzakelijk de salariskosten en andere personeelskosten geboekt. Aan de batenkant vinden de doorbelastingen naar de primaire activiteiten in de andere programma’s plaats. De doorbelasting naar de activiteiten gebeurt op basis van een aantal sleutels. De belangrijkste hierbij is het aantal uren. Bij de jaarrekening wordt het geheel voorcalculatorisch afgerekend of wordt het doorbelast op basis van het voorcalculatorisch uurtarief x werkelijk bestede aantal uren.

Het voordeel van €1,2 miljoen wordt gesplitst in:

  • Lagere kosten personeel & organisatie: € 888.000
  • Effect administratieve doorbelastingen: € 308.000.

Dit betekent dat het reële voordeel op de kostenplaatsen € 888.000 is.

Lagere kosten personeel & organisatie: € 888.000
De belangrijkste oorzaken van het voordeel zijn:

  • Lagere kosten voor contractmanagement en inkoop van nieuwe Wmo-taken: € 342.000. Naast voordelen door ruimte van vacatures gedurende het jaar zijn er voordelen op het gebied van regionale uitvoering beschermd wonen (afrekening 2015/ 2016) en de regionale kosten voor overlegtafel jeugd. Verder zijn de kosten voor de doorontwikkeling WMO lager dan begroot. Mede ook door de vertraging van de invoering van iWmo.
  • Lagere kosten voor uitvoeringsprogramma zorg & welzijn: € 219.000. In 2016 zijn de Sociale teams en Basisteams Jeugd en Gezin van Ons Welzijn verder geprofessionaliseerd. De sociaal werkers, wijkverpleegkundige en de WMO-consulenten werken samen in één team per wijk. Door het goed luisteren naar de verhalen van inwoners is een goede start gemaakt in de uitvoeringsagenda Zorg en Welzijn met het harmoniseren van werkprocessen. Aan de hand van de methodiek klantreizen haalden we bij onze inwoners voorstellen voor verbetering van onze dienstverlening op. Begin 2017 leveren we een verbeterplan op. De € 200.000 die niet besteed is in 2016 was begroot voor analyse en verbetering website, gegevensuitwisseling en de daarvoor benodigde systeemaanpassingen en de invoering van beveiligde email. Deze planning is niet gehaald.
  • Hogere kosten vergunningverlening, toezicht en handhaving: € 149.000. Dit nadeel wordt veroorzaakt doordat er meer personeel is ingezet op complexe evenementen en door inhuur voor zogenaamde BRIKS taken (bouw-, reclame-, inrit-, kap- en sloopvergunningen).
  • Lagere kosten bedrijfsvoeringsafdelingen: € 316.000. Dit wordt vooral veroorzaakt minder kosten door vacatureruimte gedurende het jaar en lagere inhuur dan begroot.
  • Lagere onderhoudskosten voor vervoersmiddelen: € 200.000.
  • Hogere kosten algemene personeelskosten: € 129.000. Dit wordt vooral veroorzaakt door hogere kosten voor jubileum- en afscheidsgratificaties.

Daarnaast zijn er nog een groot aantal afdelingen die per saldo voor- en nadelen hebben die het restantverschil verklaren.

College

620

Per saldo zijn de kosten € 317.000 hoger dan begroot.

De hogere kosten van € 414.000 komen vooral door een hogere storting in de voorziening pensioenen wethouders. Dit is noodzakelijk op grond van actuele berekening pensioenverplichtingen. De verhoging komt door een verlaging van de rekenrente en door een extra storting in verband met uitkering van de waardeoverdracht verzekering van een pensioengerechtigde.

De hogere inkomst van € 98.000 komt met name door een uitkeringsbedrag door een verzekeringsmaatschappij voor toekomstige pensioenverplichtingen.

Rij-/ reis- en identiteitsdocumenten

634

Het voordeel van per saldo € 65.000, we verstrekten meer rij-/reis- en identiteitsdocumenten. We verwachten dat dit komt door het vervallen (per 01-01-2012) van de bijschrijving van de kinderen in een paspoort.
Hierdoor vragen veel ouders een paspoort of identiteitskaart voor kun kind aan.

Stortingen reserves

1603

De extra storting in de reserves van € 218.000 heeft directe relatie met de kostenplaatsen.
Er is een bedrag van € 209.000 in de reserve doelmatigheid gestort. Dit is de meeropbrengst van de doelmatigheidsoperatie 2016. Deze bestaat uit voordelen binnen de operatie SLIM (doelmatigheidsbezuiniging),
en het voordeel van de generatiegelden.

Overzicht subsidies

Binnen dit programma worden geen subsidies verstrekt.

Lasten per product