10. Financiën en belastingen

Begroting na wijziging € -191.580.346
Realisatie € -192.654.649
Resultaat € 1.074.303

Wat willen we bereiken?

Een financieel gezonde gemeente is in het belang van alle inwoners in Oss. De begroting moet sluitend zijn. De meerjarenbegroting biedt inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven over een langere periode. We gaan zorgvuldig met het gemeentelijk geld om, dus we hebben aandacht voor ‘treasury’ en de reserves moeten op orde zijn. Dat alles willen we realiseren tegen een aanvaardbaar niveau aan lasten, zowel voor bewoners als voor ondernemers.

In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?

Doelstelling 1: Beheerste lastendruk
Doelstelling 2: Uitvoeren van stabiel financieel beleid

Wat deden we om de doelstellingen te realiseren?

Doelstelling 1: Beheerste lastendruk
Doelstelling 2: Uitvoeren van stabiel financieel beleid

Programma-informatie

Indicatoren
Waar staat je gemeente

Wat heeft het gekost?

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000
OmschrijvingBegroting 2016 primitiefBegroting 2016 na wijzigingRekening 2016VerschilVoordeel/ nadeel
Dividend en winstuitkering

Lasten

993-6N

Baten

-75-75-669N

Saldo

-66

-66

-63

3

N

Treasury

Lasten

14.56414.24212.142-2.101N

Baten

-21.484-21.162-20.1211.041N

Saldo

-6.919

-6.919

-7.980

-1.060

V

OZB belasting

Lasten

948935793-142N

Baten

-16.313-16.337-16.114223N

Saldo

-15.366

-15.402

-15.321

81

N

Algemene uitkering

Lasten

0000N

Baten

-159.666-165.936-166.445-508V

Saldo

-159.666

-165.936

-166.445

-508

V

Algemene baten en lasten

Lasten

736118-10-128V

Baten

00-47-47V

Saldo

736

118

-56

-174

V

Overige belastingen

Lasten

223235199-36N

Baten

-512-512-45359N

Saldo

-289

-277

-253

23

N

Onvoorzien

Lasten

300700-70V

Baten

0000N

Saldo

300

70

0

-70

V

Reserveringen

Lasten

5454234179N

Baten

0000N

Saldo

54

54

234

179

N

Totaal programma

Lasten

16.833

15.664

13.361

-2.303

V

Baten

-198.049

-204.022

-203.245

777

N

Saldo

-181.216

-188.359

-189.884

-1.525

V

Stortingen reserves1.4991.9702.421451N
Onttrekkingen reserves-4.720-5.191-5.1910N
Totaal mutaties reserves-3.222-3.222-2.771451N
Resultaat-184.438-191.580-192.655-1.074V

Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000

Treasury

964

Per saldo is er op dit onderdeel een voordeel van € 1.060.000. Dit product moet echter nadrukkelijk in samenhang gezien worden met de mutatie in de reserves:

  • er is een voordeel op de kosten van financiering van € 1.060.000
  • er wordt extra gestort in reserves voor een bedrag van € 451.000
  • in totaal is er een totaal voordeel van € 609.000.

Door de erg lage rentestand en het achterblijven van grote investeringen zijn de rentekosten lager dan begroot. Dit betekent een voordeel van € 1.060.000. Door een hogere reservepositie dan verwacht is de rentebijschrijving € 114.000 hoger dan begroot. Dit betekent een nadeel. Per saldo is het reguliere voordeel op dit product daardoor € 946.000.
Van dit voordeel is een deel (€337.000) is gestort in de reserve egalisatie renteomslag. Dit doen we om het niveau van deze reserve aan te vullen tot de vastgestelde norm. Het bedrag boven deze norm komt ten gunste van de reguliere exploitatie.
Resteert er een totaal voordeel voor de jaarrekening € 609.000.

OZB belasting

965

De lasten zijn € 142.000 lager uitgevallen. Dit heeft vooral betrekking op een lagere bijdrage aan de BSOB dan we geraamd hadden (voordeel van € 158.000). Reden hiervan is dat de BSOB hogere inkomsten had uit aanmaningen en dwangbevelen, lagere deurwaarderskosten, het vervallen en doorschuiven van diverse projecten en lagere personeelskosten door het niet invullen van vacatureruimte in verband met het uittreden van Veghel.
De baten zijn € 223.000 lager dan begroot. Het gaat hier vooral om lagere OZB-opbrengsten bij niet-woningen.
Oorzaak van deze lagere inkomsten is dat de WOZ waarden lager is dan verwacht bij de tarievenberekening. Gemiddeld gaat het om een daling van 2,8%. De grootste dalingen zitten bij de kantorenmarkt en de agrarische sector. Daarnaast was er in 2016 meer leegstand dan we verwacht hadden.

Algemene uitkering

967

De baten zijn € 508.000 hoger uitgevallen. Deze extra inkomst komt vooral door afrekeningen over voorgaande jaren. De uitkeringsfactoren van 2015 is achteraf hoger vastgesteld, wat een extra opbrengst voor ons betekent. De totale algemene uitkering, inclusief sociaal domein bedraagt in 2016 circa € 166 miljoen.

Algemene baten en lasten

966

Het totale voordeel op dit product is € 174.000. De lagere kosten van € 128.000 worden vooral veroorzaakt doordat de stelpost loon- en prijscompensatie niet volledig is besteed. In de begroting raming we jaarlijks een stelpost op basis van algemene inflatiecijfers voor loon- en prijsstijgingen. Budgetten worden niet automatisch verhoogd voor de inflatie. Hierdoor wijkt de werkelijke prijsontwikkeling af en blijft er in dit geval geld over.
De hogere inkomsten van € 47.000 worden vooral veroorzaakt door de afwikkeling van de herindeling Maasdonk met de gemeente Den Bosch (€ 53.000).

Reserveringen

969

Het nadeel van € 179.000 wordt veroorzaakt door een hogere storting in de voorziening dubieuze debiteuren. Reden hiervoor is dat verwacht wordt dat openstaande vorderingen niet volledig ontvangen kunnen worden.

Storting in reserves

1589

De extra storting van € 451.000 heeft directe relatie met het product Treasury. Voor de toelichting wordt verwezen naar dit product.

Overzicht subsidies

Binnen dit programma worden geen subsidies verstrekt.

Lasten per product