Verbonden partijen

Inleiding

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de gemeentelijke financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet) schrijven voor dat het college in de programmabegroting en in het jaarverslag een overzicht van de verbonden partijen geeft. Het gaat om een overzicht van de externe rechtspersonen waar Oss een bestuurlijke en financiële band mee heeft. Dat kunnen de volgende instellingen zijn:

 • Gemeenschappelijke regelingen (GR): bestuursrechtelijke samenwerkingsverbanden tussen gemeenten onderling en/of andere overheidsinstanties. Een lid van het college maakt veelal deel uit van het algemeen of dagelijks bestuur.   
 • Vennootschappen waarin de gemeente financieel deelneemt (naamloze of besloten vennootschap). De gemeente is daarin via de vergadering van aandeelhouders of een raad van commissarissen vertegenwoordigd.
 • Verenigingen waar de gemeente lid van is.
 • Stichtingen waarin de gemeente een bestuurszetel heeft.

Op basis van het BBV en de verordening geeft het college per verbonden partij inzicht in:

 • De naam en de vestigingsplaats.
 • Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt.
 • De veranderingen die zich tijdens het begrotingsjaar hebben voorgedaan in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft.      
 • Het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar. Als dat niet bekend is, vermelden we de meest recente cijfers die bekend zijn.
 • Het resultaat van de verbonden partij.

1. Toelichting

Een paragraaf verbonden partijen dient twee doelen:

 1. Duidelijkheid geven of de doelstellingen van de verbonden partij en de gemeente nog steeds overeenkomen en of de verbonden partij die doelstellingen ook realiseert. Verbonden partijen voeren vaak beleid uit dat tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoort. De gemeente is opdrachtgever en verantwoordelijk voor de doelstellingen en programma’s.
 2. Het geven van inzicht in de risico’s en budgettaire gevolgen van verbonden partijen.

Verbonden partijen kunnen in twee categorieën verdeeld worden: de publiekrechtelijke vorm en de privaatrechtelijke regeling. De publiekrechtelijke regeling is een samenwerkingsverband dat gebaseerd is op de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het heeft een eigen algemeen bestuur. De deelnemende gemeenten benoemen de leden van dat bestuur. Het algemeen bestuur benoemt het dagelijks bestuur. Oss heeft zitting in een aantal besturen van gemeenschappelijke regelingen.

De bestuursleden hebben een informatie- en verantwoordingsplicht naar de gemeenteraad over hun inbreng in deze samenwerkingsverbanden. In Oss hebben we daarom de gemeenschappelijke regelingen steeds als vast agendapunt bij de raadscommissies staan. Verder behandelt de gemeenteraad de kadernota’s, begrotingen en jaarrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen (zie het overzicht van regelingen verderop in deze paragraaf) in een aparte vergadering.

In het position paper 'Oss en de regio' staan onze beleidsuitgangspunten rondom samenwerking (en dus ook verbonden partijen). We richten ons op effectieve en efficiënte samenwerkingsorganisaties, waarbij we uitgaan van autonomie van organisaties. Daar waar een nieuw samenwerkingsverband wenselijk is kiezen we bij voorkeur voor een zo licht mogelijke vorm van samenwerking. De vorm moet passen bij de maatschappelijke opgave.

Naast samenwerking binnen gemeenschappelijke regelingen werken we in toenemende mate samen op basis van privaatrechtelijke rechtsvormen, zoals vennootschappen, verenigingen, stichtingen en convenanten. Deze beschrijven we hierna ook in tabelvorm, na het overzicht van gemeenschappelijke regelingen.

2. Bijzondere ontwikkelingen

Omgevingswet
De toekomstige Omgevingswet (Ow) wordt één van de grootste wijzigingen in de wetgeving voor het fysieke domein van de afgelopen decennia. De wet bundelt 25 wetten, 120 sectorale AMvB’s (Algemene Maatregelen van Bestuur) en honderden ministeriële regelingen. De uitgangspunten van deze wet zijn participatie en integrale aanpak op basis van vertrouwen, met als doelen minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven van inwoners en bedrijven en lokaal maatwerk.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu geeft aan dat het eerst mogelijke moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet het voorjaar van 2019 is.
Voor het zover is zullen de provincie Noord-Brabant, wij als gemeente en de ODBN (Omgevingsdienst) veel inspanning moeten leveren om deze wet binnen de eigen organisatie in te voeren.
In 2016 zijn we gestart met een verkenning naar de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet. Dit krijgt in 2017 een vervolg. Daarbij richten we ons ook op een intensivering van de samenwerking tussen partijen binnen en buiten de Omgevingsdienst.

Heesch-West
Door het hoge risicoprofiel van dit project hebben we in 2016 de verliesvoorziening Heesch-West met € 7,5 miljoen moeten aanvullen. Dat hebben we gedaan naar aanleiding van een geactualiseerde berekening op basis van uitkomsten uit het Regionaal Ruimtelijk Overleg. Meer informatie hierover staat verderop in deze paragraaf, in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing en in de paragraaf grondbeleid/het meerjarenprogramma grondbedrijf (MPG).

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)
In 2016 heeft de gemeente Veghel besloten per 1 januari 2017 uit te treden. Dit omdat Veghel is opgegaan in de nieuwe gemeente Meijerstad. BSOB voert in 2017 nog enkele werkzaamheden voor de voormalige gemeente Veghel uit, zoals de aanslagopleggingen 2017.
De definitieve uittreding is in het eerste kwartaal van 2018.
Door deze ontwikkeling wordt het belang van nieuwe toetreders groter. De BSOB gaat daar actief naar op zoek.

3. Ontwikkelingen per samenwerkingsverband

A. Publiekrechtelijke samenwerkingen: gemeenschappelijke regelingen (GR)

Programma 1: Zorg en welzijn

Gezondheidsdienst Hart voor Brabant (GGD)

Gemeenschappelijke regeling, bestuurlijk belang en zetel

Brabant-Noord, de Meierij en regio Tilburg, totaal 25 gemeenten.

Zetel:
Tilburg

Portefeuillehouder:
Wethouder J.M.H van de Ven, lid algemeen bestuur.

Toelichting

De GGD Hart voor Brabant is een GR van 25 gemeenten in de regio Midden-Brabant, regio de Meierij en regio Brabant Noordoost. De GGD voert voor ruim 1 miljoen inwoners van haar werkgebied taken uit op het gebied van de openbare gezondheidszorg in opdracht van de gemeente(n). Dit gebeurt op basis van de Wet Publieke Gezondheid (WPG).

‘Gezondheid is een voorwaarde om mee te doen’, is de nieuwe missie van de GGD. Een goede gezondheid draagt bij aan de zelfredzaamheid en participatie van inwoners van Oss. De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van alle inwoners, met speciale aandacht voor risicogroepen. Zij levert hiermee een bijdrage aan de gemeentelijke doelen binnen het sociaal domein: zelfredzaamheid, participatie en veilig opgroeien. De ambitie van de GGD past bij de visie die we regionaal inzetten door de transities, waarbij werken vanuit eigen kracht, de inwoner centraal, preventie en integraal werken voorop staan.

Financieel
Onze reguliere bijdrage in 2016 was € 2.590.028. Voor plustaken betaalden we € 277.766.

Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat

Eigen vermogen:
01-01-15: € 9.849.000
31-12-15: € 12.237.000

Vreemd vermogen:
01-01-15: € 9.449.000
31-12-15: € 10.466.000

Resultaat:
2014: € 144.000
2015: € 2.308.000

Kleinschalig Collectief Vervoer

Gemeenschappelijke regeling, bestuurlijk belang en zetel

11 gemeenten in Brabant-Noordoost-oost*, samen met de provincie Noord-Brabant.

Zetel:
Uden

Portefeuillehouder:
Wethouder G. Wagemakers

Toelichting

Deze gemeenschappelijke regeling zorgt voor deur-tot-deur vervoer voor geïndiceerden en alle andere reizigers.

In 2016 is het KCV opnieuw aanbesteed. Zorgvervoercentrale B.V. is de nieuwe vervoerder. Vanuit de Bestuurlijke Visie 2016-2020 zijn de uitgangspunten geformuleerd voor het sturen vanuit een regierol op minder en efficiënter doelgroepenvervoer: meer flexibiliteit om te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen (‘stip op de horizon’).
In 2017 zal het projectteam de mogelijkheden en aanpak verder onderzoeken.

Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat

Eigen vermogen:
01-01-15: € 1.525.259
31-12-15: € 1.134.288

Vreemd vermogen:
01-01-15: € 642.917
31-12-15: € 491.343

Resultaat:
2015: € 67.949

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden, West en Noord (RAV)

Gemeenschappelijke regeling, bestuurlijk belang en zetel

45 gemeenten in Brabant-Noord, Midden en West.

Zetel:
‘s-Hertogenbosch

Portefeuillehouder:
Wethouder A. van de Ven, tevens lid dagelijks bestuur.

Toelichting

De RAV is een gemeenschappelijke regeling van 45 gemeenten in Brabant-Noord, Midden en West en heeft als doel om kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg te leveren.

Financieel
De gemeentelijke bijdrage is vanaf 2012 op € 0 gesteld.
De RAV heeft voldaan aan de belangrijkste voorwaarde: de begroting is sluitend en kan worden gebruikt om de activiteiten uit te voeren. Het verlies in 2015 wordt gedekt uit de bestaande reserves.

Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat

Eigen vermogen:
01-01-15: € 10.022.000
31-12-15: € 9.857.000
Vreemd vermogen:
01-01-15: € 23.194.000
31-12-15: € 26.286.000

Resultaat:
2014: € 672.000
2015: - € 165.000

Programma 2: Werk, inkomen en onderwijs

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Gemeenschappelijke regeling, bestuurlijk belang en zetel

11 gemeenten in Brabant-Noordoost-oost**.

Zetel:
Oss

Portefeuillehouder:
Wethouder K. van Geffen, tevens lid dagelijks bestuur.

Toelichting

Het Werkvoorzieningschap is opdrachtgever voor IBN als uitvoeringsorganisatie van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Het Werkvoorzieningschap is namens 11 gemeenten enig aandeelhouder en eigenaar van IBN. De kosten van de gemeenschappelijke regeling bestaan uit bestuurskosten van het Werkvoorzieningschap en een klein deel van de uitvoeringskosten Wsw. De uitvoeringskosten Wsw zijn kosten die voortvloeien uit het formeel werkgeverschap van Wsw- werknemers en ambtelijk personeel (bijvoorbeeld bezwaar en beroep, advisering en commissieondersteuning).
Het eigen vermogen van het Werkvoorzieningschap bestaat uit de 100% deelneming aan IBN Holding BV van € 18.331.000 en het gezamenlijke saldo van de Algemene Gemeentelijke Reserve (AGR) van de 11 gemeenten.

Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat

Eigen vermogen:
01-01-15: € 26.008.000
31-12-15: € 29.119.200

Vreemd vermogen:
01-01-15: € 0
31-12-15: € 0

Resultaat:
2014: € 0
2015: € 0

Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO)

Gemeenschappelijke regeling, bestuurlijk belang en zetel

11 gemeenten in Brabant-Noordoost-oost***.

Zetel:
Oss

Portefeuillehouder:
Wethouder K. van Geffen, tevens voorzitter dagelijks bestuur.

Toelichting

Het Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO) voert voor 11 gemeenten de Leerplichtwet en de RMC-wet uit. Het bureau ziet erop toe dat kinderen tussen de 5 en 18 jaar onderwijs volgen en dat kinderen tussen de 18 en 23 jaar een startkwalificatie halen. Een startkwalificatie is een mbo-diploma op minimaal mbo-niveau 2.

In 2016 is voor de periode van augustus 2016 tot augustus 2020 een nieuw convenant met het Rijk afgesloten ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten.
Met ingang van 1 januari 2016 is structureel 1 fte RMC-trajectbegeleiding toegevoegd aan de formatie van het RBL BNO. Hiermee is het structurele formatietekort voor trajectbegeleiding opgeheven. De meerkosten van € 16.000 voor Oss zijn in de begroting verwerkt.

De fusiegemeente Meierijstad heeft besloten met ingang van 1 januari 2017 voor de uitvoering van leerplicht- en RMC-taken aan te sluiten bij het RBL BNO. De volledige financiële gevolgen van deze keuze worden momenteel in beeld gebracht en zullen in de kadernota en programmabegroting 2018-2022 worden opgenomen.

Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat

Eigen vermogen:
01-01-15: € 180.437
31-12-15: € 130.085

Vreemd vermogen:
01-01-15: € 0
31-12-15: € 0

Resultaat:
2015: € 4.444

Openbaar Basisonderwijs

Gemeenschappelijke regeling, bestuurlijk belang en zetel

Zetel:
Veghel

Portefeuillehouder:
Wethouder K. van Geffen, tevens bestuurslid.

Toelichting

Bevoegd gezag van openbare scholen in Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad (voorheen Veghel en Sint-Oedenrode), Oss en Uden, dat is ondergebracht bij de Stichting Openbaar Onderwijs Groep (Stichting OOG). De gemeenschappelijke regeling vormt het bestuur van deze stichting en houdt op afstand toezicht op openbaar onderwijs voor zover het de wettelijke taken van de gemeente betreft.

Het voorzitterschap van deze regeling rouleert. Voor de komende 3 jaar is de gemeente Landerd de penvoerder en voorzitter.

Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat

Eigen vermogen:
01-01-15: € 0
31-12-15: € 0

Vreemd vermogen:
01-01-15: € 0
31-12-15: € 0

Resultaat 2015:
€ 0

Programma 3: Voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten

Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)

Gemeenschappelijke regeling, bestuurlijk belang en zetel

17 gemeenten in Brabant-Noordoost, de provincie Noord-Brabant en waterschap Aa en Maas.

Zetel:
‘s-Hertogenbosch

Portefeuillehouder:
Wethouder F. den Brok, tevens lid dagelijks bestuur.

Toelichting

Dit betreft het beheer van archieven in Brabant-Noordoost. Deze organisatie is ontstaan uit een fusie van het Streekarchief Brabant-Noordoost met het Rijksarchief.

In 2016 heeft Oss € 331.400 bijgedragen. In 2017 en 2018 is de bijdrage € 305.700 per jaar.

Het BHIC heeft de gevraagde bezuiniging vanaf 2017 doorgevoerd.

Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat

Eigen vermogen:
01-01-15: € 1.207.596
31-12-15: € 2.033.518

Vreemd vermogen:
01-01-15: € 2.090.000
31-12-15: € 1.980.000

Resultaat:
2014: € 2.851
2015: € 4.045

Programma 4: Veiligheid

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Gemeenschappelijke regeling, bestuurlijk belang en zetel

19 gemeenten in Brabant-Noord (conform gebied politieregio).

Zetel:
‘s-Hertogenbosch

Portefeuillehouder:
Burgemeester W. Buijs-Glaudemans, tevens lid dagelijks bestuur en plv. voorzitter van de Veiligheidsregio.

Toelichting

De Veiligheidsregio heeft 4 hoofdtaken:

 • Regionale brandweerzorg (BBN)
 • Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)
 • Gemeenschappelijk meldcentrum voor politie (GMC)
 • Bevolkingszorg

De jaarrekening 2015 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord is afgesloten met een positief resultaat van € 1.577.000. Naar aanleiding daarvan hebben we in 2016 € 130.292 terugbetaald gekregen.
Verder betaalden we in 2016 € 3.895.734 aan de Veiligheidsregio.

Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat

Eigen vermogen:
01-01-15: € 9.365.000
31-12-15: € 10.758.00

Vreemd vermogen:
01-01-15: € 20.644.000
31-12-15: € 20.608.000

Resultaat:
2014: € 1.040.000
2015: € 1.577.000

Programma 6: Duurzaamheid, milieu en natuur

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Gemeenschappelijke regeling, bestuurlijk belang en zetel

19 gemeenten in Brabant Noord en de provincie Noord-Brabant.

Zetel:
’s-Hertogenbosch

Portefeuillehouder:
Wethouder J. van der Schoot, tevens lid dagelijks bestuur.

Toelichting

De ODBN heeft als taak om de kwaliteit van vergunningverlening en toezicht en handhaving bij de uitvoering van het milieudeel van de Wabo te verbeteren. De belangrijkste ambities liggen op het vlak van aanpak ketens, milieucriminaliteit en risicovolle bedrijven. Ook heeft de ODBN de opdracht de innovatie en efficiëntie van de taakuitvoering te bevorderen.

In het jaar 2017 bereidt de organisatie zich met de gemeenten en provincie voor op de invoering van de Omgevingswet in 2019. Vanaf 2019 werkt zij voor en met alle gemeenten en de provincie op basis van deze wet aan haar kerntaak. Het is nog onduidelijk welke kosten hiermee gepaard gaan. Het kan leiden tot extra investeringen in de komende jaren.

In de jaren die volgen tot 2020 werkt de ODBN samen met gemeenten en provincie aan het optimaliseren van de uitvoering van de wet door intern en extern samenwerking aan te gaan en te verbeteren. Noord(oost)-Brabant positioneert zich als topregio voor agrifood, met de ODBN als hét kenniscentrum voor landbouw en groene wetgeving.

Bijzondere risico's:
- De financiële situatie is nog kwetsbaar.
- De organisatieontwikkeling is nog niet afgerond.

Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat

Eigen vermogen:
01-01-15: € 7.052.674
31-12-15: € 7.339.227

Vreemd vermogen:
01-01-15: € 16.895.862
31-12-15: € 21.173.382

Resultaat 2015:
€ 1.619.649

Milieustraat

Gemeenschappelijke regeling, bestuurlijk belang en zetel

Zetel:
Oss

Portefeuillehouder:
Wethouder J. van der Schoot, tevens voorzitter.

Toelichting

Deze gemeenschappelijke regeling zorgt voor het beheer van de Milieustraat voor Oss en Landerd. Landerd betaalt hiervoor een vergoeding naar rato van het aantal inwoners.

Beheer en exploitatie van de Milieustraat Oss is geregeld via:
1. GR Milieustraat
2. Reglement Milieustraat Oss en Groencompostering Oss

Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat

Bijdrage van Landerd:
2015: € 189.939
2016: € 200.808

Afvalinzameling in Landerd

Gemeenschappelijke regeling, bestuurlijk belang en zetel

Zetel:
Oss

Portefeuillehouder:
Wethouder J. van der Schoot, tevens voorzitter.

Toelichting

Onze inzameldienst zamelt in opdracht van de gemeente Landerd huishoudelijk restafval, Gft en PMD in bij huishoudens en brengt het ingenomen afval naar het overslagstation.

GR: Afvalinzameling gemeenten Landerd en Oss. Oss is in de GR aangewezen als centrumgemeente.

Dvo: nadere uitwerking GR via ‘Dienstverleningsovereenkomst gemeenten Landerd en Oss voor het inzamelen en vermarkten van huishoudelijke afvalstoffen’

Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat

Bijdrage van Landerd:
2015: € 285.786
2016: € 296.408

Programma 8: Economie en vrije tijd

Heesch-West

Gemeenschappelijke regeling, bestuurlijk belang en zetel

Gemeenten Bernheze, Oss en ‘s-Hertogenbosch.

Zetel:
Oss

Portefeuillehouder:
Wethouder G. Wagemakers, tevens lid dagelijks bestuur en wethouder F. den Brok, tevens lid algemeen bestuur.

Toelichting

Deze gemeenschappelijke regeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein Heesch-West.

Deze gemeenschappelijke regeling is formeel in 2014 opgericht. Deze is echter financieel nog beperkt gevuld. De gronden (boekwaarden) zijn nog niet ingebracht bij de GR. Daarom heeft de GR nog geen financieringsmiddelen aangetrokken. Op het moment dat de GR start met de ontwerp bestemmingsplanprocedure tekenen de GR en de grondgebonden gemeenten de gebiedsovereenkomst en gaan de gronden over naar de GR. Bestaande leningen zullen overgenomen worden of opnieuw afgesloten moeten worden.
De gemeente Bernheze participeert voor 12%, ’s-Hertogenbosch voor 58% en Oss voor 30% in het geheel.
De boekwaarde per 31-12-2016 van Heesch-West is ongeveer € 67 miljoen (gezamenlijke boekwaarden bij de gemeenten).
Daar staat tegenover dat de deelnemende gemeenten een verliesvoorziening van bijna € 19 miljoen hebben getroffen per eind 2015.
In de bijeenkomst van het RRO van 13 oktober 2016 zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van Heesch-West. De deelnemende gemeenten zullen, samen met de provincie als mede-opdrachtgever, een masterplan opstellen voor een bedrijventerrein dat uiteindelijk 76 ha kan worden. Er is afgesproken dat sprake zal zijn van een gefaseerde ontwikkeling. Het masterplan moet inzicht verschaffen in de mogelijkheden en een concretisering van de marktvraag om in eerste instantie 50 ha te ontwikkelen. Die 50 ha is dan globaal verdeeld in een basis van 30 ha voor zeer grootschalige logistiek en 20 ha voor andere vormen van ruimte-extensieve bedrijvigheid. Op grond hiervan moeten de deelnemende gemeenten de getroffen verliesvoorziening bij de jaarrekening 2016 met € 25 miljoen aanvullen. We zien de ontwikkeling van Heesch-West als een special, met een specifieke thematisering en profilering. Onderdelen van deze special zijn in ieder geval circulaire economie in relatie tot de bouw met daarbij kansen voor grootschaligheid, waaronder zeer grootschalige logistiek met crossovers naar farma en energie. De tweede fase zal via vraaggericht ontwikkelen aan bod gaan komen. Hiermee wordt bedoeld dat niet alle vraag direct wordt vertaald in harde plancapaciteit/bestemmingsplannen, maar dat er wordt gekozen voor het hard maken van een kleiner deel van die vraag en het flexibel houden van het overige deel van de vraag. Daarmee zou de marktvraag passender bediend kunnen worden.

Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat

Eigen vermogen:
01-01-15: € 0
31-12-15: € 0

Vreemd vermogen:
01-01-15: € 0
31-12-15: € 2.700.000

Resultaat:
2015: € 0

Gemeentelijke bijdrage 2016:
Er vindt geen jaarlijkse bijdrage plaats.

Programma 10: Financiën en belastingen

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)

Gemeenschappelijke regeling, bestuurlijk belang en zetel

Gemeenten Boekel, Deurne, Oss, Uden en waterschap Aa en Maas (Veghel tot 1-1-2017)

Zetel:
Oss

Portefeuillehouder:
Wethouder F. den Brok, tevens lid dagelijks bestuur.

Toelichting

De BSOB voert voor onze gemeente taken uit op het gebied van het waarderen van onroerende zaken en het heffen en innen van belastingen. In 2017 krijgt de BSOB er een aantal extra wettelijke taken bij. Voorbeelden zijn de verplichte aansluiting van de WOZ op de basisadministraties, het nieuwe woning waarderingsstelsel, openbaarheid van de WOZ-waarde per 1 oktober 2016 en de uitbreiding van de aansluiting op MijnOverheid.

Verder is de BSOB bezig met een organisatieontwikkeling, waarbij de bedrijfsvoering beter op orde komt. De kosten hiervan moet de BSOB zelf betalen.

De kostenverdeling tussen alle deelnemers (gemeenten en waterschap) wordt jaarlijks bijgesteld. We gaan in gesprek over deze methodiek omdat we deze jaarlijkse bijstelling niet gewenst vinden.

Een belangrijke ontwikkeling voor de BSOB is de uittreding van de gemeente Veghel. In de kadernota 2018 van de BSOB worden de financiële gevolgen daarvan in beeld gebracht, inclusief de effecten voor de langere termijn.

In 2017 heeft de Waarderingskamer het oordeel ‘goed’ gegeven voor de wijze waarop de wet WOZ wordt uitgevoerd. Dit is de hoogste score die de Waarderingskamer kan geven. Dat geeft aan dat de bedrijfsvoering van de BSOB op orde is gekomen.

Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat

Eigen vermogen:
01-01-15: € 0
31-12-15: € 0

Vreemd vermogen:
01-01-15: € 0
31-12-15: € 0

Resultaat:
2015: € 0
2016: € 0

B. Privaatrechtelijke rechtspersonen

Hierbij gaat het om deelnemingen in naamloze of besloten vennootschappen en stichtingen voor de behartiging van oorspronkelijk gemeentelijke taken. Lidmaatschappen van verenigingen, die zijn gericht op belangenbehartiging en kennisoverdracht, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging van Bouwrecht, zijn buiten beschouwing gelaten.

Vennootschappen en corporaties

Oss Life Sciences Park Vastgoed BV

Rechtspersoon

Portefeuillehouder:
Wethouder F. den Brok.

Doel

Het doel is het aankopen (al gebeurd) en beheren van registergoederen ten behoeve van het Pivot Park.

OLSP Vastgoed BV is een samenwerking van de gemeente Oss en de provincie Noord-Brabant. OLSP Vastgoed BV is eigenaar van de gebouwen. De gronden zijn in erfpacht verkregen van de eigenaar, de gemeente Oss.
De totale gemeentelijke bijdrage bestaat uit een investering van € 2,3 miljoen voor de verwerving en verbouwing van het vastgoed van het Pivot Park (vroeger Life Sciences Park). Daarvoor hebben we aandelen verkregen in OLSP Vastgoed BV.
In het kader van de jaarrekening 2015 heeft OLSP Vastgoed BV haar gebouwen opnieuw laten taxeren. Deze taxatie kwam beduidend lager uit dan de aankooptaxatie. Voor ons aanleiding om de gemeentelijke voorziening te verhogen van
€ 690.000 naar € 2,3 miljoen. Dat hebben we in de jaarrekening 2015 gedaan.
OLSP Vastgoed BV heeft in 2015 en 2016 aan een aangepaste vastgoedstrategie gewerkt om het commerciële gebruik van de gebouwen te optimaliseren. Hieruit volgde een gewenste extra investeringsimpuls. Via een toegekende bijdrage van de provincie Noord-Brabant en de gemeente kan hieraan invulling gegeven worden.

Betrokkenheid

Eigen vermogen:
01-01-15: € 8.046.028
31-12-15: € 257.753

Vreemd vermogen:
01-01-15: € 6.141.318
31-12-15: € € 9.527.127

Resultaat:
2014: € 604.378
2015: -/- € 7.788.275

Coöperatieve Vereniging Midwaste

Gemeenschappelijke regeling, bestuurlijk belang en zetel

Portefeuillehouder:
Wethouder J. van der Schoot.

Toelichting

Midwaste is een vereniging waarvan alleen publiekrechtelijke inzameldiensten met meer dan 50.000 aansluitingen lid kunnen worden. Zij ondersteunt de leden bij de bedrijfsvoering, zowel op het gebied van duurzaamheid als de exploitatie.

Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat

De gemeente is een jaarlijkse vaste managementfee van € 40.000 verschuldigd. Daarnaast is er een opslag (variabele fee) van € 0,75 per ton voor de bij Midwaste ingebrachte tonnages. Deze kosten worden ruimschoots gecompenseerd door de schaalvoordelen die Midwaste biedt.

Bank Nederlandse Gemeenten

Gemeenschappelijke regeling, bestuurlijk belang en zetel

Portefeuillehouder:
Wethouder F. den Brok.

Toelichting

Bankier van de Nederlandse gemeenten en huisbankier van de gemeente Oss.

Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat

De gemeente Oss is aandeelhouder (64.646 aandelen). Jaarlijks ontvangen we dividend. De dividenduitkering over 2015 was € 65.939.

Eigen vermogen:
01-01-15: € 3.582 miljoen
31-12-15: € 4.163 miljoen

Vreemd vermogen:
01-01-15: € 149.923 miljoen
31-12-15: € 145.348 miljoen

Resultaat:
2014: € 126 miljoen
2015: € 226 miljoen

NV Brabant Water

Gemeenschappelijke regeling, bestuurlijk belang en zetel

Portefeuillehouder:
Wethouder F. den Brok, tevens vertegenwoordiger van de gemeente bij de algemene vergadering van aandeelhouders.

Toelichting

Watervoorziening in de provincie.

Eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat

De gemeente Oss is aandeelhouder (82.901 aandelen). Er wordt geen dividend uitgekeerd.

Eigen vermogen:
01-01-15: € 484 miljoen
31-12-15: € 525 miljoen

Vreemd vermogen:
01-01-15: € 416 miljoen
31-12-15: € 398 miljoen

Resultaat:
2014: € 30,1 miljoen
2015: € 40,6 miljoen

Stichtingen en verenigingen

Stichting Agrifood Capital

Rechtspersoon

Persoonlijke titel:
W. Buijs-Glaudemans, lid stichtingsbestuur.

Zetel:
's-Hertogenbosch

Doel

Noordoost-Brabant wordt dé topregio in Agrifood. De accenten liggen hierbij op een excellente arbeidsmarkt (People), krachtige bedrijvigheid (Business), betekenisvolle vernieuwingen (Innovation) en een aantrekkelijke woon-werkomgeving (Basics).

In 2016 hebben de provincie en de stichting intentie- afspraken gemaakt over een versnellingsagenda. Er zijn 10 onderwerpen genoemd waarop beide partijen extra inzet plegen om versneld tot resultaten te komen.

Betrokkenheid

De stichting is onafhankelijk en opgericht door personen met een achtergrond in het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid.
De vertegenwoordigers met een verbinding naar de overheid informeren en raadplegen de bestuurlijke regiegroep Convenant Brabant-Noordoost over de activiteiten van de stichting.

Stichting Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf (RVML)

Rechtspersoon

Portefeuillehouder:
Burgemeester W. Buijs-Glaudemans, tevens penningmeester van de stichting.

Doel

De stichting is opgericht om een betere afstemming tussen partners op het terrein van veiligheid te bereiken (politie, gemeenten, Openbaar Ministerie en diverse welzijnsinstellingen).

Betrokkenheid

De gemeenten dragen jaarlijks bij in de kosten.
In 2016 was onze bijdrage € 88.210.

Eigen vermogen:
01-01-15: € 80.267
31-12-15: € 97.971

Vreemd vermogen: € 0

Resultaat:
2014: € 40.370
2015: € 17.704

Vereniging Talentencampus Oss

Rechtspersoon

Portefeuillehouder:
Burgemeester W. Buijs-Glaudemans, tevens voorzitter van de vereniging en wethouder K. van Geffen, tevens bestuurslid van de vereniging.

Doel

Als netwerkorganisatie richt de Vereniging Talentencampus zich vooral op het streven naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Vanuit deze opdracht organiseert en coördineert de Talentencampus zowel fysieke als online ontmoetingen op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt. Deelnemende partijen binnen het netwerk zijn de co-creators van een inspirerend en aantrekkelijk programma voor een leven lang leren, werken en ontwikkelen.

Betrokkenheid

De gemeente draagt jaarlijks bij in de kosten.
In 2016 was onze bijdrage € 150.000.

Eigen vermogen:
01-01-15: € 56.556
31-12-15: € 3.419

Vreemd vermogen:
01-01-15: € 12.197
31-12-15: € 53.603

Resultaat:
2014: € 56.556
2015: € -53.137

Overige verbonden partijen

Convenant Brabant-Noordoost

Rechtspersoon

Portefeuillehouder:
Burgemeester W. Buijs-Glaudemans, lid bestuurlijke regiegroep.

Doel

Samenwerking op basis van een convenant tussen de inmiddels 17 gemeenten en 2 waterschappen in Brabant-Noordoost met een brede taakopvatting: ruimtelijke ordening, economie, werkgelegenheid en bereikbaarheid.

Betrokkenheid

In 2013 is voor het eerst een convenant afgesloten dat de samenwerking van de overheden in Noordoost-Brabant binnen Agrifood Capital regelt. Gekoppeld aan dit convenant hebben de overheden ook een regiofonds ingesteld, waarin jaarlijks € 3 per inwoner wordt gestort.
In 2016 hebben de partijen besloten het convenant te verlengen tot 2020. Onze gemeenteraad heeft daar op 9 juni 2016 mee ingestemd.

Eigen vermogen:
01-01-15: € 745.722
31-12-15: € 110.100

Vreemd vermogen:
01-01-15: € 2.180.420
31-12-15: € 2.270.904

Resultaat:
2015: -/- € 706.206

Samenwerking As50

Rechtspersoon

Portefeuillehouder:
Burgemeester W. Buijs-Glaudemans, tevens voorzitter van de As50.

Doel

Samenwerking op basis van een convenant tussen de gemeenten Oss, Uden, Meierijstad, Bernheze en Landerd op het terrein van werkgelegenheid en economie.

Betrokkenheid

Er is onderzocht hoe er voldoende en goed gekwalificeerd personeel in de As50 gemeenten kan blijven en hoe we jongeren voor de As50 gemeenten behouden en aantrekken. Dit onderzoek is in het najaar van 2016 afgerond. In 2017 volgen er concrete acties samen met het bedrijfsleven, onderwijs en Agrifood Capital Werkt!. Daarnaast voeren we met As50 gemeenten overleg over de huisvesting van statushouders.

Bestuurlijke regiegroep Maashorst

Rechtspersoon

Convenant tussen Bernheze, Landerd, Oss, Uden, Waterschap Aa en Maas en Staatsbosbeheer

Portefeuillehouder:
Wethouder J. van der Schoot, tevens lid van de stuurgroep.

Doel

De samenwerking is gericht op de ontwikkeling en het beheer van natuurgebied De Maashorst, inclusief Herperduin en het zuidelijk uitloopgebied Oss.

Betrokkenheid

De governance van de Maashorst is in oktober 2015 gewijzigd. De stuurgroep is de bestuurlijke regiegroep geworden. De regiegroep is opdrachtgever van stichting Maashorst in uitvoering. De regiegroep en de stichting worden ambtelijk ondersteund door het Programmateam Maashorst. Oss draagt bij aan de financiering van de jaarplannen (ongeveer € 100.000 per jaar). De Maashorst is in 2012 benoemd tot een Landschap van Allure. Daarin moet de ontwikkeling van natuur, leefbaarheid, economie en landschap hand in hand gaan. Ook is veel provinciaal geld gestopt in het realiseren van het NatuurNetwerk in de Maashorst. Daarvoor is een integraal inrichtingsplan gemaakt (IBeP) met een looptijd tot 2020.

Toelichting
Brabant-Noordoost:
17 gemeenten: Boekel, Bernheze, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Landerd, Meierijstad, Mill, Oss, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Uden en Vught.

* Brabant-Noordoost-oost:
11 gemeenten: Boekel, Bernheze, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Meierijstad (Sint-Oedenrode en Veghel),
Mill, Oss, Sint Anthonis en Uden.

** Brabant-Noordoost-oost:
11 gemeenten: Boekel, Bernheze, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Meierijstad (Veghel), Mill, Oss, Sint Anthonis en Uden.

*** Brabant-Noordoost-oost:
11 gemeenten: Boekel, Bernheze, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Meierijstad, Mill, Oss, Sint Anthonis en Uden.