Lokale heffingen

Inleiding

Ons uitgangspunt is een gematigde lastendruk voor inwoners en bedrijven. We vergelijken de lastendruk voor onze inwoners altijd met de landelijke ontwikkeling. Als landelijk gemiddelde gebruiken we de cijfers van het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden).
De tarieven voor de heffingen moeten volledig kostendekkend zijn of worden gemaakt.

1. Lastendruk

Het COELO onderzoekt jaarlijks de lastendruk met betrekking tot de gemeentelijke belastingen en heffingen. Het gaat om belastingen en heffingen die tot woonlasten voor gebruikers van woningen leiden (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing).

In het volgende overzicht hebben we de cijfers uit de COELO-atlas opgenomen.
De uitgangspunten daarbij zijn:

  • voor Oss ligt de gemiddelde WOZ-waarde tussen € 200.000 en € 225.000
  • de landelijk gemiddelde WOZ-waarde is € 219.000
  • het tarief voor de afvalstoffenheffing is gebaseerd op een container van 240 liter voor restafval in combinatie met een container van 140 liter voor GFT-afval.
  • het tarief voor de rioolheffing bestaat uit het eigenaarstarief plus het gebruikerstarief van een woning.

Op basis van de werkelijke cijfers 2016 ziet het overzicht voor Oss er als volgt uit:

Lastendruk standaardwoning 2016

Oss

Landelijk werkelijk

Onroerende zaakbelastingen

€ 247

€ 268

Afvalstoffenheffing

€ 269

€ 263

Rioolheffing

€ 168

€ 193

Totaal

€ 684

€ 724

Op basis van deze cijfers is de lastendruk in Oss in 2016 € 40 onder het werkelijke landelijk gemiddelde uitgekomen.

2. Kwijtschelding

De in de wet geboden ruimte om het kwijtscheldingsbeleid vorm te geven gebruiken we maximaal, wat betekent dat de kwijtscheldingsnorm op 100% ligt. Kwijtschelding kennen we voor de volgende belastingen toe:

  • Onroerende zaakbelastingen (na de afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB op woningen komt deze vorm van kwijtschelding nog slechts een enkele keer voor)
  • Rioolheffing
  • Afvalstoffenheffing
  • Hondenbelasting

In de volgende tabel staan de aantallen kwijtscheldingsverzoeken in de jaren 2015 en 2016.

Kwijtscheldingsverzoeken

2015

2016

Meerjarige kwijtschelding

892

954

Incidentele verzoeken

1.353

1.195

Totaal

2.245

2.149

3. Opbrengsten belastingen en heffingen

In de volgende tabel geven we een overzicht van de opbrengsten van de belangrijkste belastingen en heffingen. Grote verschillen tussen de gerealiseerde opbrengsten en de begroting na wijziging zijn bij de programma's toegelicht.

+ is uitgaven/nadelig saldo
- is inkomsten/voordelig saldo
bedragen x € 1.000

Begroting 2016 primitief

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

Verschil

Voordeel/Nadeel

Onroerende zaakbelastingen

- gebruikers niet-woningen

-2.829

-2.860

-2.728

132

N

- eigenaren woningen

-9.633

-9.513

-9.504

9

N

- eigenaren niet-woningen

-3.851

-3.964

-3.881

83

N

Afvalstoffenheffing

-9.452

-9.439

-9.515

-76

V

Rioolheffing

- woningen

-6.091

-6.358

-6.396

-38

V

- niet-woningen

-1.687

-1.528

-1.573

-45

V

Hondenbelasting

-524

-535

-538

-3

V

(Water)toeristenbelasting

-233

-233

-150

83

N