Incidentele baten en lasten

In de volgende tabel geven we een overzicht van de incidentele baten en lasten. Incidenteel houdt in dat het gaat om baten en lasten die een tijdelijk karakter hebben. Deze zitten slechts één of enkele jaren in de begroting.

We hebben incidentele baten en lasten vanaf € 100.000 opgenomen. Hierbij zijn vooral de meest opvallende posten meegenomen. Bij de eerste financiële rapportage in 2017 zullen met name de doorwerking van deze jaarrekening voor de jaren meegenomen worden. Incidentele mutaties die vervolgens worden gestort c.q. onttrokken worden aan een reserve zijn hierin niet meegenomen. Reden hiervan is dat dit per saldo neutraal is.

+ is incidentele lasten
- is incidentele baten

bedragen x € 1.000

Progr.

Bron *

Omschrijving

2016 begroot

2016 werkelijk

1

PB 2016-2019 en JV 2016

Lagere kosten Wmo hulp bij het huishouden/ WMO individuele voorzieningen

-125

-270

1

PB 2016-2019

Vorming brede welzijnsinstelling

50

50

1

PB 2016-2019

Innovatiebeleid Huishoudelijke Verzorging

150

150

1

PB 2016-2019

Impuls Wet Maatschappelijke Ondersteuning

500

500

1

PB 2017-2020 en JV 2016

Stelpost Wmo/AWBZ tariefs- en volumeaanpassing en innovatie

-700

-1.700

1

JV 2016

Lagere kosten WMO begeleiding en beschermd wonen

0

-1.800

1

PB 2017-2020 en JV 2016

Extra kosten uitvoering Jeugdwet

1.650

-1.650

1

JV 2016

Regulier overschot jeugdzorg

0

-1.100

2

PB 2016-2019

Talentencampus

120

120

2

PB 2016-2019

Kwetsbare jongeren

200

200

2

PB 2017-2020 en JV 2016

Hogere kosten leerlingenvervoer

120

51

2

JV 2016

Lagere kosten opvang vluchtelingen en statushouders

0

-295

2

JV 2016

Lagere kosten basisonderwijs

0

-242

2

JV 2016

Lagere kosten voortgezet onderwijs

0

-187

3

PB 2015-2018

Frictiekosten/investeringen hervormingen cultuur

255

255

3

PB 2016-2019

Omroep Maasland

70

70

3

PB 2017-2020

Garantiesubsidie Golfbad

60

0

3

JV 2016

Lagere investeringslasten sport (Amstelhoef, sporthal 7 Wilgen)

0

-461

4

PB 2017-2020

Lagere bijdrage 2015 Veiligheidsregio Brabant-Noord

-130

-130

5

VJN 2014

Duurzame openbare verlichting

550

550

5

PB 2015-2018

Onderhoud civieltechnische kunstwerken

200

200

5

PB 2016-2019 en PB 2017-2020

Bomenbeleid

75

75

6

PB 2016-2019 en PB 2017-2020

Duurzaamheid

100

100

6

JV 2016

Vertraging uitvoering controles door OBDN

0

-250

7

PB 2016-2019

Startersleningen

210

210

7

TR 2016

Omgevingswet

50

50

7

TR 2016

Voorziening geldlening terrein motorcross Nieuw Zevenbergen

53

53

7

PB 2017-2020

Ontwikkelen motorsportcircuit Nieuw Zevenbergen

50

50

7

PB 2017-2020/ JV 2016

Leges omgevingsvergunningen

800

750

9

PB 2014-2017

Omgevingsdienst Brabant Noord

162

162

9

TR 2016

Uitvoeringskosten Participatiewet

90

90

9

TR 2016

Inhuur Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

100

100

9

PB 2017-2020

Verhoging ICT-budget

570

570

9

PB 2017-2020

Vrijval reserve meubilair

-813

-813

9

PB 2017-2020/ JV 2016

Lagere kosten contractmanagement Wmo

-72

-414

9

JV 2016

Lagere kosten uitvoeringsprogramma zorg & welzijn

0

-219

9

JV 2016

Hogere kosten college

0

317

10

JV 2016

Lagere kosten treasury

0

-609

10

JV 2016

Afrekening algemene uitkering 2015

0

-508

10

JV 2016

Voordeel algemene baten en lasten (prijscompensatie)

0

-174

10

JV 2016

Hogere storting voorziening dubieuze debiteuren

0

179

10

PB 2014-2017

Egalisatie incidentele saldi via algemene reserve

-1.388

-1.388

divers

divers

Overige incidentele baten en lasten

-10

0

TOTAAL

2.947

-7.358

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

We hebben onze reserves in drie categorieën ingedeeld:
1. Algemene vrije reserves
2. Bestemmingsreserves voor de afdekking van afschrijvingslasten e.d.
3. Overige bestemmingsreserves

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zijn normaal gesproken incidentele lasten en baten. Uitzondering hierop zijn de mutaties in de reserves van categorie 2, de bestemmingsreserves voor de afdekking van afschrijvingslasten e.d.. Mutaties in deze reserves zijn structurele lasten of baten. In het volgende overzicht zijn de structurele mutaties opgenomen, inclusief de toegerekende rente in 2016. Enkele grote posten lichten we daarna toe.

+ is lasten
- is baten
bedragen x € 1.000

Omschrijving

Toevoegingen in 2016

Onttrekkingen in 2016

Afkoop gaswinst uitkering Maaslandgas

928

2.349

Depositie BNG

89

372

Huisvestingskosten schoolgebouwen

11

38

De Bolster Horizonschool

30

60

Brede school centrum Lith

76

48

Nieuwbouw scholen Geffen/MFC vm Maasdonk

31

57

Sportcomplex Herpinia

5

22

Kleedaccommodatie Amstelhoef

35

60

Sportpark De Akkeren

19

40

Kunstgrasvelden Talentencampus

34

93

Nieuwbouw Hertenkamp

2

5

Bouwkundige aanpassingen MJC

211

0

Parkeergarage

32

47

Fietsenstalling

3

11

Brutering woonwagens

7

16

Huisvesting gemeentelijk apparaat

456

1.006

Vervanging meubilair gemeentehuis

21

614

Totaal

1.990

4.838

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlagenboek, reserves en voorzieningen.