Analyse rechtmatigheid

De accountant geeft niet alleen een oordeel over het getrouw beeld van de jaarrekening maar ook over de financiële rechtmatigheid (Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden). Bij de financiële rechtmatigheid gaat het om de begrotingsrechtmatigheid: handelen we binnen de begroting zoals de gemeenteraad die heeft vastgesteld? Daarbij wordt niet alleen gekeken of de werkelijke lasten hoger zijn dan begroot, maar ook of de lasten aan het juiste begrotingsjaar en aan het juiste programma zijn toegerekend.

In de Kadernota rechtmatigheid is bepaald dat het overschrijden van de begroting (op programmaniveau) en van investeringen altijd onrechtmatig is, maar niet in alle gevallen hoeft te worden meegewogen in het accountantsoordeel. Dit laatste is het geval als:

 • Kostenoverschrijdingen worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.
 • Kostenoverschrijdingen passen binnen het beleid.
 • Kostenoverschrijdingen het gevolg zijn van openeinderegelingen.

In het vervolg van dit hoofdstuk gaan we eerst in op de begrotingsrechtmatigheid bij de programma’s en daarna op de rechtmatigheid bij de investeringen.

Programma's

In de volgende tabel is een overzicht opgenomen van de programma’s waarbij de werkelijke kosten hoger zijn dan de begrote kosten. In het jaarverslag zijn bij de programma’s de belangrijkste voor- en nadelen al toegelicht. Om te voorkomen dat dit hoofdstuk teveel herhaling wordt, is ervoor gekozen om hier alleen de afwijkingen in de lasten groter dan € 100.000 op hoofdlijnen toe te lichten.

+ is lasten/nadeel

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

Verschil

Lasten per programma

6. Duurzaamheid, milieu en natuur

15.763

15.866

103

7. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

17.050

17.879

830

8. Economie en vrije tijd

28.229

30.072

1.843

Toelichting overschrijdingen lasten per programma

Programma 6. Duurzaamheid, milieu en natuur

De overschrijding op de lasten heeft met name te maken met hogere kosten voor afvalverwijdering voor particulieren, dit past bij het gewijzigde afvalbeleid. We hebben kosten voor het inzamelen van kunststoffen en door meer afvalscheiding hebben we meer kunststof opgehaald. Hier staan inkomsten tegenover, de baten zijn dus ook hoger voor dit programma.

Programma 7. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

De overschrijding van de lasten van € 830.000 komt vooral doordat we extra kosten hebben gemaakt voor interne uren. We hebben extra tijd besteed aan een aantal projecten. Dit zijn projecten op het gebied van strategische advisering, As-50, duurzame energie en ruimte, taskforce centrum en de visie toerisme en recreatie. Dit past binnen het bestaande beleid.

Programma 8. Economie en vrije tijd

De overschrijding van de lasten van € 1.843.000 wordt met name veroorzaakt door extra uitgaven op het onderdeel industrieterreinen. Dit is een onderdeel van het grondbedrijf. Een belangrijk onderdeel hierin is het nadeel van € 7,5 miljoen wat we extra gestort hebben in de voorziening Heesch-West. Dit bedrag hebben we betaald uit de verlaging van de risico reserve Heesch-West (€ 0,7 miljoen) en we hebben € 6,8 miljoen onttrokken uit de algemene reserve. Dit is conform de programmabegroting 2017-2020.

Investeringen

Naast de begrotingsrechtmatigheid bij de programma’s besteden we bij de jaarrekening ook aandacht aan de beoordeling van de investeringen. Het beeld over 2016 is als volgt:

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Bedrag

Oorspronkelijke kredieten

31.663

Uitgaven t/m 2015

-19.070

Saldo restantkredieten per 1-1-2016

12.593

Mutaties 2016

5.485

Uitgaven 2016

-7.856

Saldo restantkredieten per 31-12-2016

10.222

Dit betekent dat er eind 2016 op het gebied van investeringen onderhanden werk is voor een totaalbedrag van € 10,2 miljoen.
In het kader van rechtmatigheid is geen sprake geweest van grote overschrijdingen (groter dan € 100.000) binnen de investeringskredieten.

Grote posten binnen de restantkredieten zijn:

 • Algemeen onderwijshuisvesting

€ 0,2 miljoen

 • Praktijkschool de Singel

€ 1,3 miljoen

 • Brede school Lith  

€ 4,0 miljoen

 • Renovatie kleedkameraccommodatie MHC

€ 0,3 miljoen

 • Kunstgrasveld Oss'20

€ 0,4 miljoen

 • Natuurgrasvelden Koppelsteeg

€ 0,6 miljoen

 • MJC bouwkundige aanpassingen

€ 0,2 miljoen

 • Wijkaccommodatie Krinkelhoek

€ 0,2 miljoen

 • Buurtcentrum Lith

€ 0,6 miljoen

 • Activering deel N329

€ 1,2 miljoen

 • Zijlader

€ 0,2 miljoen

 • Key2Burgerzaken

€ 0,3 miljoen

Conclusie

Uit de toelichtingen blijkt dat de overschrijdingen binnen het bestaande beleid passen.